AOPK ČR >> Rybník Louňov
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Rybník Louňov

Rybník Louňov

Předmět ochrany

Rybniční ekosystém, zejména litorální s výskytem početných populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. ostřice plstnatoplodé, škeble rybničné, skokana zeleného, čolka obecného.

Základní údaje

Rozloha 1,85 ha
Nadmořská výška 454 - 456 m
Území je zvláště chráněno od 15. 10. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rybník Louňov

Geologie

Přírodní památka leží v českém moldanubiku v místě holocenních náplavů. Podloží tvoří dvojslídné pararuly.

Flóra

Většinu širokého litorálního pásma zaujímá rákosina s dominantním rákosem obecným (Phragmithes australis) a s výskytem silně ohrožené ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), na něj navazuje pás keřových vrb a olší. Jen na několika místech na tento vrbový pás nasedají drobné plochy s fragmenty původních podmáčených luk s výskytem zajímavějších druhů, např. mochnou bahenní (Potentilla palustris). Rybník samotný díky značnému zazemnění zarůstá rdestem vzplývavým (Potamogeton natans) a dalšími druhy.

Fauna

Z bezobratlých se zde objevuje šidélko kopinaté (Coenagrion hastulatum), šídlatka hnědá (Sympecma fusca), vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica), silně ohrožená škeble rybničná (Anodonta cygnea).

Z obojživelníků zde žijí silně ohrožený skokan zelený (Pelophylax esculentus synklepton) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris), z plazů ohrožená užovka obojková (Natrix natrix).

Litorál slouží jako hnízdiště pro vodní ptactvo.

Způsoby péče o území

Rybník je tradičně extenzivně využíván k sportovnímu rybolovu. V současné době je silně zazemněn, žádoucí je odbahnění s odstraněním deponie živin.

Omezení pro návštěvníky

Přírodní památka je přístupná po lesních a polních cestách. Pamatujte prosím, že vstupem do rákosin můžete rušit hnízdící ptáky.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blaník

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt