AOPK ČR >> Osinalické bučiny
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Osinalické bučiny

Osinalické bučiny

Předmět ochrany

Ochrana bučiny s bohatým zastoupením zvláště chráněných druhů orchidejovitých rostlin, a to zejména vstavače nachového, kruštíku růžkatého, korálice trojklanné a okrotice bílé.

Základní údaje

Rozloha 7,53 ha
Nadmořská výška 250 - 340 m
Území je zvláště chráněno od 19. 11. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Osinalické bučiny

Geologie

Jihovýchodní svahy vrchu Skaliska u Osinalického sedla s porosty bučin na vápnitých pískovcích.

Podklad je tvořen slabě až středně zrnitými vápnitými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. Jako půda se zde uplatňuje pararendzina s kambizemí ve svrchní poloze s šedou jílovitohlinitou skletovitou zeminou hrudkovité struktury a s občasnými menšími balvany původní horniny.

Flóra

Rostlinný pokryv území je tvořen vápnomilnými bučinami (Cephalanthero-Fagenion). Větší část porostů je v terminální fázi vývoje, jedná se tedy o vzrostlý bukový les s nevýznamným zastoupením keřů a mladých stromů. Bylinné patro dosahuje jen nízké pokryvnosti, zjištěny byly četné vstavačovité rostliny – vstavač nachový (Orchis purpurea), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Charakteristický je též výskyt druhů dubohabřin a teplomilných doubrav, zaznamenány byly např. ostřice prstnatá (Carex digitata), o. horská (C. montana), hrachor černý (Lathyrus niger) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum).

Fauna

Zvířena tohoto území nebyla doposud podrobněji sledována. Díky dostatku doupných stromů v území hnízdí např. holub doupňák (Columba oenas).

Způsoby péče o území

Je třeba podporovat výskyt listnatých dřevin a zcela odstranit borovici vejmutovku (Pinus strobus). Doporučeným obnovním postupem je jednotlivý či skupinový výběr a využití přirozené obnovy. Vhodné je částečné rozvolnění zápoje v místě výskytu světlomilnějších ohrožených druhů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt