AOPK ČR >> Chuchelská stráň
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Chuchelská stráň

Chuchelská stráň

Předmět ochrany

Výskyt zachovalých, druhově bohatých teplomilných travinných společenstev sveřepových luk s mozaikou křovin na jižně orientované opukové stráni.

Základní údaje

Rozloha 1,83 ha
Nadmořská výška 386 - 405 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chuchelská stráň

Geologie

Přírodní památka se nachází na severním okraji obce Chuchel na jihozápadním úpatí masivu Železných hor. Rozprostírá se na cca 650 m dlouhé opukové terase s jižní orientací v nadmořské výšce 390 – 410 m.n.m.

PP Chuchelská stráň je součástí v krajině znatelného svahu s odlišnou geologickou stavbou, nazývaného Dlouhá mez, který vybíhá z Polabí (od Kolína a Starého Kolína) až po rybník Velké Dářko ve Žďárských vrších.

Geologické podloží tvoří opukové sedimenty svrchní třídy. Svrchotřídové sedimenty nasedají na tvrdý podklad ohebského krystalinika. Opuka (písčité slínovce) je usazená hornina, která vznikla z nejjemnějších jílových a prachových částic usazených na mořském dně. Obsahuje také mikroskopickou příměs jehlic křemitých hub. Ačkoliv na jiných místech Dlouhé meze fosílie nalézt můžeme, na území přírodní památky fosilní pozůstatky života v druhohorním moři nenajdeme.

Území i jeho okolí patří mezi sesuvná místa na západním hřbetu Železných hor. Vyvinuly se zde pseudogleje (typický a kambický) a gleje (typický a pseudoglejový), na svazích pararendzina kambizemní a kambizem typická.

Přírodní památka náleží do oblasti s převážným výskytem hnědé půdy kyselé. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují horniny skalního podkladu (žuly, ruly, pískovce, břidlice, opuky atd.). Tyto půdy jsou vázány většinou na členitý reliéf – svahy, vrcholy, hřbety apod.

Flóra

Na území přírodní památky se nachází ekosystémy semixerotermních trávníků ( svazu Bromion erecti), kde se jedná hlavně o širokolisté suché trávníky s převládající válečkou a ovsíkem, a xerotermní křoviny (svazu Prunion spinosae) s převládající trnkou obecnou. Květena přírodní památky Chuchelská stráň má rozmanitý, přirozený, teplomilný ráz.

Nejhojnější je zde svída krvavá (Cornus sanguinea), která i bohatě zmlazuje, dále růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus) a hloh křivokališný (Crataegus praemonticola).

Dominantním druhem v trávnících je válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ale také ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Společenstvo je poměrně druhově pestré. Z teplomilných druhů je zde hojná čičorka pestrá (Securigera varia), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata), divizna černá (Verbascum nigrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), chrastavec rolní (Knautia arvensis), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), bukvice lékařská (Betonica officinalis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), jahodník trávnice (Fragaria viridis), svízel syřišťový (Galium verum), vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia), krvavec menší (Sanguisorba minor), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), jehlice trnitá (Ononis spinosa). Vzácně se zde vyskytují úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), jetel prostřední (Trifolium medium) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), který patří spolu s jilmem (Ulmus minor) k druhům zařazeným v Červeném seznamu.

Fauna

Živočišná společenstva jsou vázána na suché stráně s teplomilnými společenstvy. Zoologické průzkumy byly zaměřeny především na monitoring brouků a motýlů s denní aktivitou.

V roce 2010 bylo na lokalitě nalezeno a doposud determinováno 101 druhů brouků (Coleoptera), jeden druh chráněný – zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta). Také byly nalezeny dva druhy zařazené v Červeném seznamu bezobratlých ČR: Agrilus cyanescens Ratzeburg a Trachys fragariae Brisout de Breneville. Mimo tyto zmíněné druhy byly nalezeny i nehojné, mnohé bioindikačně významné fytofágní druhy jako jsou např. Furcipus rectirostris a Agriotes acuminatus.

Výskyt motýlů byl v roce 2010 prokázán v počtu 28 druhů z toho jeden druh – otakárek fenyklový (Papilio machaon) – je chráněn zákonem jako ohrožený druh. Společenstvo denních motýlů v přírodní památce je tedy poměrně chudé.

Mezi nejhojnější měkkýše vyskytující se na této opukové hraně patří Vallonia pulchella, Aegopinella minor, Pisidium casertanum, Vitrina pellucida, Cecilioides acicula a Punctum pygmaeum.

Způsoby péče o území

Každý rok je na území přírodní památky prováděno ruční kosení křovinořezem včetně likvidace výmladků dřevin, což má pozitivní vliv na stabilizaci lučního biotopu. Seče jsou prováděny v různých dobách – v červnu, červenci i srpnu. Z dřevin jsou ponechány jilmy habrolisté, které tvoří jeden z předmětů ochrany.

Z důvodu péče o živočichy je na severní hranici přírodní památky ponechán keřový lem volně přechází do lučních prostorů. Ze stejných důvodů je prováděna i mozaiková seč.

V rámci péče o rostliny je pravidelně zajištěna kontrola a případná likvidace nepůvodních nebo invazních druhů rostlin. Např. při výskytu pámelníku a pustorylu jsou prováděny výřezy a nátěry pařízků herbicidem. V místech epanze třtiny křovištní je prováděna 2x ročně seč a jednou ročně drobná disturbace (narušení drnu).

 

Omezení pro návštěvníky

Území PP Chuchelská stráň nemá turistické, rekreační ani sportovní využití. Nejbližší turistická trasa vede přibližně 1 km severně od přírodní památky a nejbližší cyklostezka cca 70 m západně po silnici III. třídy mezi obcemi Chuchel a Rostejn.

Pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody – SCHKO Železné hory – lze vstupovat do prostoru chráněného území (vyjma vlastníků a uživatelů pozemků) nebo sbírat rostlinné a živočišné druhy.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt