AOPK ČR >> Lišková
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Lišková

Lišková

Předmět ochrany

Ochrana Cardamine triforia v typickém beskydském lesním společenstvu.

Základní údaje

Rozloha 2,35 ha
Nadmořská výška 735 - 775 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lišková

Geologie

Chráněné úze­mí leží na severozápadních sva­zích hranicního hfibetu Morav­skoslezských Beskyd, severně od kóty Korytovo (881,6 m n. m.). Jedná se o nejsevernější pásmo magurské jednotky tvofiené střdajícími se solánskými a bělověžskými vrstvami. Svahy jsou fluviálně modelované, stfiedně ukloněné, s mísovitým uzávě­rem a s pramenným úpadem jed­né z pravostranných zdrojnic Smradlavé. Jsou na nich vyvi­nuty hluboké kambizemě.

 

Flóra

Porosty, přestože mají vyšší podíl smrku, lze hod­notit jako květnaté buciny podsvazu Eu-Fagenion blízké asociaci Dentario glandulosae-Fagetum. Ve stromovém patfie, pfiedevším ve střední cásti přírodní památky, převládá smrk ztepilý (Picea abies), v západní a východní cásti pak buk lesní (Fagus sylvatica), doprovází je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies al­ba). V bylinném patfie, na mís­tech s vyšší půdní vlhkostí roste devětsil bílý (Petasites albus), mok rýš s tfiída v o li stý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), fiefiišnice hofiká (Cardamine amara) aj. Na sušších stano­vištích tvofií podrost papratka samicí (Athyrium filix-femi- na), kaprad rozložená (Dryopteris dilatata), kaprad samec (Dryopteris filix-mas), bukov- ník kapradovitý (Gymnocarpi- um dryopteris), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), svízel vonný (Galium odoratum), ostfiice lesní (Carex sylvatica), violka lesní (Viola reichenba- chiana), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), šal­věj lepkavá (Salvia glutinosa), žindava evropská (Sanicula eu- ropaea), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), kakost smrdutý (Geranium robertianum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa). Místy najdeme rovněž diagnostické druhy svazu Fagion — kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), rozrazil horský (Veronica montana), ko- kofiík pfieslenatý (Polygonatum verticillatum), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea) a druhy kyselých bucin svazu Luzulo-Fagion — biku bělavou (Luzu la luzuloides), jestřábník zední (Hieracium murorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), tfitinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea) a borůvku cernou (Vaccinium myrtillus). Řefiišnice trojlistá (Cardamine trifolia) je alpský migrant a je hojná pfiedevším ve střední a dol­ní části území.

 

 

Fauna

Kulturnější charakter lesních porostů poskytuje podmínky pouze pro běžnější druhy. Žijí tu mj. mlok skvr­nitý (Salamandra salamandra), krahujec obecný (Accipiter nisus), sluka lesní (Scolopax rusticola), holub hfiivnác (Co­lumba palumbus), kos horský (Turdus torquatus), králícek obecný (Regulus regulus), pě- vuška modrá (Prunella modu- laris) a veverka obecná (Sciurus vulgaris). Vzhledem k poloze Liškové na úbocí odlehlého pohranicního hřbetu je lokalita součástí bioto­pu mnoha dalších obratlovců, vcetně vzácných druhů šelem (rys, vlk, medvěd).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt