AOPK ČR >> Louka u Staré Huti
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Louka u Staré Huti

Louka u Staré Huti

Předmět ochrany

Mokřadní rašelinné louky a luční prameniště s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 2,08 ha
Nadmořská výška 563 - 583 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louka u Staré Huti

Geologie

Geomorfologicky lze území zařadit do celku Český les, podcelku Čerchovský les a okrsku Nemanická vrchovina. Dle regionálně geologického členění patří území k moldanubiku Českého lesa, jehož geologický podklad tvoří migmatizované pararuly. Převládajícím půdním druhem je kamenitá půda vyvinutá na rule.

Flóra

Památka byla vyhlášena v roce 2001 na ochranu lučních porostů, které byly v uplynulých padesáti letech pravidelně obhospodařovány. Zachovala se zde mozaika zachovalých různě vlhkých lučních společenstev, která jinde podlehla intenzivnímu zemědělství. Ze zajímavých rostlinných druhů na lokalitě lze uvést vemeník zelenavý, prstnatec májový a hadí mord nízký. V časném jaru vykvétá blatouch bahenní.

Fauna

Během lepidopterologického průzkumu byly zjištěny pouze běžné druhy letních motýlů.

Způsoby péče o území

Louky byly od druhé poloviny 20. století pravidelně ručně sečeny a částečně přepásány. V managamentu se pokračuje i nadále.

Omezení pro návštěvníky

Přírodní památka se nachází na okraji obce a je snadno dostupná.

Víte že

… pastva napomáhá k uchycení semenáčků orchidejí, které by jinak nedokázaly přežít v hustém trávníku? Zvířata narušují půdní povrch a vytvářejí tím vhodné podmínky pro klíčení semen.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt