AOPK ČR >> Vápenice
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Vápenice

Vápenice

Předmět ochrany

Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb. V jižní části rezervace jsou fragmenty vlhkých rašelinných luk s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 41,99 ha
Nadmořská výška 412 - 513 m
Území je zvláště chráněno od 9. 3. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vápenice

Geologie

Geologické podloží tvoří horniny nasavrckého plutonu. Nejvíce jsou zastoupeny usměrněné středně až hrubě zrnité amfibol-biotitické tonality až křemenné diority a migmatitizované biotitické ruly až migmatity. Místy vystupuje středně zrnitý biotitický granit. Zajímavostí je výskyt řady ker matamorfovaných vápenců, nejspíše proterozoického stáří. Tyto v minulosti těžené vápence (v území je řada opuštěných lomů) jsou doprovázeny zajímavými minerály. Spodumen, obsahující lithium, zde byl nalezen poprvé v Čechách. Dalšími minerály jsou pyrit, chalkopyrit, galenit, apatit, wollastonit a jiné. Na svazích nad řekou se vyvinuly deluviální písčité hlíny, v nivě Chrudimky fluviální písčité hlíny. V přírodní rezervaci se nachází štola v délce 25 m, která je zimovištěm letounů.

Flóra

Lesní porosty tvoří zachovalá společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru a fragmenty suťových lesů a jasanových olšin. Početné jsou staré a padlé stromy s řadou druhů hub a hmyzu. Neobvykle vysoké zastoupení v lesích má jedle bělokorá. Bylinné patro květnatých bučin místy odpovídá vzácným společenstvům vápnomilných bučin as. Cephalantero-Fagetum, kde převládá mařinka vonná (Galium odoratum) a bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vyskytuje se zde jaterník podléška (Hepatica nobilis), ostřice prstnatá (Carex digitata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), místy i as. Melico-Fagetum - podhorské bučiny se strdivkou jednokvětou (Melica uniflora). Zajímavý je pměrně hojný výskyt kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera). Naopak vzácně se zde vyskytují zvláště chráněné druhy lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis ssp. majalis). V podrostu jasanových olšin se vyskytuje bledule jarní (Leucojum vernum). Populace bledulí se vyskytuje i na louce u řeky Chrudimky v mírně narušeném společenstvu as. Angelico-Cirsietum oleracei. Luční komplex u osady Vápenice je tvořen kostřavovými loukami as. Trifolio-Festucetum rubrae, vlhkými loukami svazu Calthion, Molinion – as. Sanguisorbo-Festucetum commutatae, maloplošně jsou vyvinuty kyselé slatiny subas. Caricetum goodenowii caricetosum paniceae.

Fauna

Podzemní štola v rezervaci je zimovištěm letounů. Pravidelně se zde vyskytuje netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), nepravidelně se zde objevuje netopýr ušatý (Plecotus auritus). Ptačí společenstvo zastupuje např. holub doupňák (Columba oenas) hnízdící v dutinách stromů, k řece létá za potravou kormorán velký (Phalacrocorax carbo). Součástí rezervace je i část přirozeného toku Chrudimky. Řeka je zde domovem zajímavých druhů ryb jako je např. noční lovec mník jednovousý (Lota lota) či ryba s velkou praporovitou hřbetní ploutví lipan podhorní (Thymallus thymallus) nebo nenápadná na dně žijící vranka obecná (Cottus gobio). Častá je zde přítomnost vydry říční (Lutra lutra). Kvůli její ochraně je zde řeka vyhlášena evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Způsoby péče o území

V území jsou zastoupeny jak přírodní tak kulturní ekosystémy. Přírodní lesní společenstva jsou ponechána bez zásahu včetně ponechání odumřelého dřeva listnáčů a jedle na místě k zetlení. Aktivní péče je směřována do kulturních lesních porostů a luk. V lese je postupně upravována druhová skladba těžbou smrku či modřínu a jejich náhrada výsadbou jedle bělokoré, buku lesního, javoru klenu a jilmu horského. Zásadní je zde důsledná ochrana mladých stromků proti poškození zvěří. Ta je prováděna formou oplocení nebo pomocí repelentů, které zvěř odrazují jak pachem, tak chutí. Nová generace lesa zde čelí silnému okusování srnčí a nepůvodní mufloní zvěří. Oba tyto druhy se zde vyskytují v podstatě trvale. Značné problémy zde činí i prase divoké, které ve velké míře ničí oplocení výsadeb a umožňuje tak vstup do oplocení býložravé zvěři.

Louky jsou pravidelně sečeny, posečená hmota je likvidována mimo rezervaci.

Omezení pro návštěvníky

Území je celoročně přístupné bez omezení, pouze podzemní štola je veřejnosti trvale nepřístupná. V území hrozí pád stromů nebo jejich částí, při pobytu dbejte zvýšené opatrnosti. Nevstupujte do oplocených ploch.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt