AOPK ČR >> Částrovické rybníky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Částrovické rybníky

Částrovické rybníky

Předmět ochrany

Ochrana mokřadů s výskytem početných populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), raka bahenního (Astacus leptodactylus), čolka obecného (Triturus vulgaris), kuňky ohnivé (Bombina bombina), skokana zeleného (Rana synkl. esculenta), ještěrky živorodé (Laceta vivipara).

Základní údaje

Rozloha 3,47 ha
Nadmořská výška 465 - 485 m
Území je zvláště chráněno od 3. 4. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Částrovické rybníky

Geologie

Rezervace se nachází v českém moldanubiku v místě holocénních náplavů. Podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy se zrašelinělou vrstvou.

Flóra

V komplexu prameništních rašelinných luk jsou nejčastější ostřicová společenstva rašelinných luk na mělkých rašelinách. 
V nich se vyskytují četné ohrožené a chráněné druhy jako např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), violka bahenní (Viola palustris) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium).
V litorálním pásmu zejména horního rybníka Machlov jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva makrofyt. 
V těchto fytocenózách nejdeme řadu fytogeograficky významných rostlin mj. zevar jednoduchý (Sparganium emersum), přesličku říční (Equisetum fluviatilis) a rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata).

Fauna

Z bezobratlých se zde objevuje rak bahenní (Astacus leptodactylus), pozorován zde byl páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii), na podmáčené louce se objevuje křižák pruhovaný (Argiope bruennichi).
Z obojživelníků zde žije čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Pelophylax esculentus synklepton), z plazů užovka obojková (Natrix natrix).
Z ptáků tu hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythia fuligula).

Způsoby péče o území

Horní rybník Machlov a dolní rybník slouží k extenzivnímu chovu ryb. Prostřední rybník není využíván. Mokřadní louky je třeba sekat nejméně jednou ročně, pouze však zčásti plochy je píce využívána, zbytek je nutno kompostovat.

Omezení pro návštěvníky

Přírodní památka je přístupná po lesních a polních cestách. Pamatujte prosím, že vstupem do rákosin můžete rušit hnízdící ptáky a vstupem do mokřadní louky poškodit společenstvo rostlin.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blaník

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt