AOPK ČR >> Mrzínov
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Mrzínov

Mrzínov

Předmět ochrany

Stráň lesostepního charakteru s výskytem organismů typických pro širokolisté suché trávníky včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jako jsou např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum) a modrásek hořcový Rebelův (Phengaris alcon f. rebeli).

Základní údaje

Rozloha 0,78 ha
Nadmořská výška 238 - 260 m
Území je zvláště chráněno od 13. 7. 2000
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Mrzínov

Geologie

Stráň je v nejvyšší části tvořena sprašemi s podřadnými polohami sprašových hlín (svrchní pleistocén), které v mocnostech do 10 m pokrývají plošinu v širším okolí Vysoké. Jejich podloží tvoří převážně jemnozrnné vápnité pískovce, zčásti s prachovitojílovitou příměsí, nepravidelně deskovitě odlučné. Místy se v nich vyskytují středně zrnité, slaběji vápnité partie nebo vložky. Polohy křemenných pískovců, zpravidla s chudým vápnitým tmelem, jsou zcela ojedinělé. Stratigraficky patří bázi svrchní sekvence jizerského souvrství (svrchní turon). Na povrchu se vyskytují v drobných úlomcích až ke splachové depresi vyplněné písčitohlinitými a hlinitými sedimenty (holocén).

Flóra

Území porůstají teplomilné trávníky s válečkou prapořitou (Scabioso ochrolencae-Brachypodietum pinnati) a dalšími význačnými druhy, k nimž patří hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum), zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a záraza vyšší (Orobanche elatior). Z dalších zajímavých druhů jmenujme záhořanku žlutou (Orthantha lutea), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon). Území bylo před započetím péče mnohem více porostlé hustými porosty náletu dřevin a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).

Fauna

Průzkum fauny této přírodní památky je teprve v počátcích. Lze předpokládat, že území bude refugiem pro řadu stepních druhů živočichů. Příkladem může být rychle mizející včela Hylaeus confusus. Stejně jako v případě PP Na oboře se zde vyskytuje velmi vzácný modrásek Rebelův (hořcový) (Maculinea rebeli), který je vázán na porosty hořce křížatého.

Způsoby péče o území

Péče o chráněné území spočívá především v odstraňování náletu dřevin a kosení.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt