AOPK ČR >> Černý důl
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Černý důl

Černý důl

Předmět ochrany

Mokřad s výskytem početné populace zvláště chráněného prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a dalších zvláště chráněných druhů rostlin jako např. hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Základní údaje

Rozloha 1,71 ha
Nadmořská výška 300 - 318 m
Území je zvláště chráněno od 13. 7. 2000
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Černý důl

Geologie

Přírodní památka Černý důl leží asi 1 km JV od osady Tubož náležející k obci Blatce. Nachází se ve výšce 310 m n. m. na dně úzkého a hlubokého pískovcového údolí. Hlavní část území je tvořena mokřadními lučními společenstvy, která jsou po obvodu lemována porosty lesních dřevin, převážně listnatých. Na prameništi ve východní části je několik nově vytvořenými tůněk a historická studánka vyzděná z pískovcových štuků.

Nižší část údolních svahů tvoří na spodu středně až hrubě zrnité křemenné pískovce kvádrové, přecházející do nadloží v hrubozrnné, místy až se štěrčíkovitými polohami (jizerské souvrství, střední turon). V jejich nadloží jsou pískovce svrchní sekvence, uložené v několika do nadloží hrubnoucích cyklech; nejvýše položený je se štěrčíkovitým slepencem (svrchní turon). Výplň údolí je pravděpodobně jen holocenní, tvořená deluviofluviálními písčitými a hlinitopísčitými sedimenty.  Mokřadní charakter louky je dán prameny a zastřenými výrony podzemních vod při jihovýchodním okraji lokality. Jsou tu vyvinuty převážně glejové půdy.

 

Flóra

Posláním přírodní památky je ochrana mokřadních společenstev a na ně vázaných druhů rostlin a živočichů. Jedná se především o ekosystémy vlhkých tužebníkových lad a drobných tůněk na prameništi. Luční společenstva jsou ohrožena především postupným zarůstáním náletovými dřevinami a konkurenčně silnějšími bylinami. Vlivem zastínění dochází k úbytku rostlinných i živočišných druhů, tedy ochuzování biodiverzity (druhové rozmanitosti) a postupné celkové degradaci společenstva.

Mokřadní louky jsou zajímavé výskytem zvláště chráněných druhů rostlin zařazených v kategorii ohrožené druhy, a to prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata).

Fauna

Na stéblech trav v silně podmáčených částech mokřadní louky lze objevit velmi drobného plže dosahujícího velikosti jen kolem 2 mm, je to vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), který je zařazen mezi tzv. evropsky významné druhy je jedním z důvodů vymezení evropsky významné lokality (EVL) Kokořínsko. V malých tůňkách, které zde vytvořila Správa CHKO Kokořínsko, probíhá vývoj larev několika silně ohrožených druhů obojživelníků - skokan štíhlý (Rana dalmatina) a čolek horský (Triturus alpestris). Historicky je udáván i výskyt silně ohroženého mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Způsoby péče o území

Péče o toto území je zaměřena hlavně na pravidelné kosení lučních porostů a odvážení pokosené hmoty z těchto ploch. Tím se zamezí přílišnému hromadění organické hmoty poskytující živiny nežádoucím rostlinám (např. kopřivám). Průběžně se odstraňují náletové dřeviny a čistí drobné tůňky od nánosů sedimentu.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt