AOPK ČR >> Čerchovské hvozdy
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy

Čerchovské hvozdy

Předmět ochrany

Zbytky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin typických pro oblast Českého lesa.

Základní údaje

Rozloha 327,09 ha
Nadmořská výška 665 - 1042 m
Území je zvláště chráněno od 10. 7. 2000
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čerchovské hvozdy

Geologie

Čerchov je nejvyšší horou Českého lesa. Masiv Čerchova je tvořen kupovitým sukem v místě maximálního zdvihu výrazného denudačního hřbetu s četnými tvary vzniklými zvětráváním a odnosem horniny (izolované skály, mrazové sruby, balvanové akumulace). Podloží tvoří převážně cordieriticko-biotitické migmatitické ruly a pararuly moldanubika Českého lesa. Půdním typem jsou kyselé hnědé půdy, na SV svazích leží rezivé nevyvinuté půdy na kyselých pararulách. Ve vrcholových partiích se nacházejí rankery vytvořené na silikátových matečných horninách.

Flóra

Jedná se o lokalitu přirozených horských a podhorských smíšených bučin. Z důvodů uzavřenosti prostoru hraničním pásmem a obtížným podmínkám pro lesní těžbu na ploše současné rezervace došlo k minimálnímu narušení území. Kyselé bučiny na bohatších půdách střídají druhově bohatší květnaté pasáže, na kamenitých svazích se roztroušeně vyskytují suťové lesy s druhově různorodým stromovým patrem listnatých dřevin javorů, jilmů, jasanů a lip.

V podrostu se vyskytuje plavuň pučivá, hojně pak kapraď rozložená a vzácně bažanka vytrvalá aj., typickým druhem květnatých bučin je vzácný lýkovec jedovatý. V okolí pramenišť je častý devětsil bílý a mokrýš vstřícnolistý. V chráněných polohách přežívají statné exempláře jedle bělokoré. V území NPR Čerchovské hvozdy bylo nalezeno cca 153 druhů lišejníků.

Fauna

Na území národní přírodní rezervace převažuje horská a podhorská fauna hercynského původu. Mezi typické ptáky starých listnatých lesů patří holub doupňák, lejsek malý, nebo sluka lesní. Četné dutiny stromů hostí různé sovy, např. puštíka obecného. Lze zde občas spatřit kulíška nejmenšího, ale i méně běžného sýce rousného, kteří hnízdí v nižších polohách mimo NPR. Vzácností avifauny Českého lesa je jeřábek lesní a tetřev hlušec. V ČR probíhá od roku 1998 záchranný program tetřeva hlušce spojený s vypouštěním odchovaných jedinců do volné přírody. K vypouštění tetřevů dochází také v EVL Čerchovský les

Území NPR Čerchovské hvozdy poskytuje vhodné prostředí pro reprodukci zejména ocasatých obojživelníků, pro žáby představuje kvalitní podmínky především pro výskyt mimo reprodukční období. Charakter lokality (balvanité svahy, rozhraní biotopů zejména podél hranic rezervace atd.) spolu se způsobem obhospodařování (odumírající stromy, ponechávání mrtvého dřeva na místě) poskytuje obojživelníkům velké množství úkrytů a zároveň i rozmanitou potravní nabídku. U mloka skvrnitého bylo v sezóně 2012 prokázáno rozmnožování ve studánce s kamenným obezděním, nedaleko byl pozorován i dospělec stejného druhu. Tento zranitelný druh obojživelníka má na lokalitě velmi dobré podmínky pro trvalý výskyt. Výskyt čolka horského byl zaznamenán na hranici rezervace. Skokan hnědý byl hojně zjištěn prakticky na všech zkoumaných místech a během celé sezóny. Na území NPR Čerchovské hvozdy byl zjištěn výskyt tří druhů plazů. Jedná se o ještěrku živorodou, obecnou a slepýše křehkého.

V rezervaci se vyskytuje běžná savčí fauna lesů. Výjimku tvoří rys ostrovid. Rys byl na území ČR v 19. století zcela vyhuben. O jeho opětovný výskyt v západních Čechách se zasloužilo vypouštění rysů v Bavorském lese (r. 1970-72) a na Šumavě (r. 1982-89).

Způsoby péče o území

Lesní porosty převážně smíšeného charakteru jsou ponechány samovolnému vývoji. V porostech kulturních a nepůvodních se zvýšenou příměsí či převahou smrku a modřínu je postupně snižováno zastoupení těchto dřevin s cílem dosažení přírodě blízké skladby. Do smíšených porostů je formou podsadeb vnášena jedle, která je v těchto porostech původní dřevinou hercynské směsi.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Víte že

… v narodní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy roste poslední původní exemplář tisu červeného v Českém lese?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt