AOPK ČR >> Vachalka
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Vachalka

Vachalka

Předmět ochrany

Dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších typického pro montánní stupeň západních Karpat s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stádia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

Základní údaje

Rozloha 8,30 ha
Nadmořská výška 770 - 846 m
Území je zvláště chráněno od 16. 12. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vachalka

Geologie

Oblast vývoje zlínských vrstev magurského flyšového pásma. Toto geologicky chudé území je tvořeno většinou pískovci a jílovci (zčásti vápni­tými). Mírné, postupně příkřejší jižní a východní svahy vrchu Vachalka jsou pokryty vrstvami svahovin. V celé oblasti převažují kambizemě.

 

Flóra

Porosty tých bučin podsvazu Eu-Fagenion. Hlavními dřevinami stro­mového patra jsou buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Jen mís­ty v horní části je přimíšen vysá­zený smrk ztepilý (Picea abies), vzácná je jedle bělokorá (Abies alba) a třešeň ptačí (Cerasus avi­um). Bylinný podrost tvoří kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), k. devítilistá (D. enneaphyllos), pitulník horský (Gaelobdon montanum), pi­tulník žlutý (G. luteum), svízel vonný (Galium odoratum), ječmenka lesní (Hordelymus europaeus) aj. Mezi vzácnější dru­hy rostlin patří ostřice převislá (Carex pendula), lýkovec jedo­vatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kokořík přes len atý (Polygonatum verticillatum), prvosen­ka vyšší (Primula elatior), pry­šec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides) a rozrazil hor­ský (Veronica montana).

Ze zajímavějších druhů hub tu rostou korálovec jedlový (Hericium flagellum), kotr kadeřavý (Sparassis crispa), helmovka šafránová (Mycena crocata), rezavec uzlinatý (Inonotus nodulosus), bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea). Byl nalezen také vzácný lišejník hávnatka Degenova (Peltigera degenii).

 

Fauna

Výzkum bezobratlých nebyl dosud uskuteč­něn. V PP hnízdí holub doupňák (Columba oenas), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), l. malý (F. parva) a l. šedý (Muscicapa striata). Zalétá sem také čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax), sluka lesní (Scolopax rusticola). Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt