AOPK ČR >> Skálí
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Skálí

Skálí

Předmět ochrany

Geomorfologický útvar (balvanité sutě s výchozy magurského flyše) se smíšeným lesním porostem a zachování předpokladů pro uplatnění maximální šíře biologické různorodosti.

Základní údaje

Rozloha 19,87 ha
Nadmořská výška 690 - 820 m
Území je zvláště chráněno od 16. 12. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Skálí

Geologie

Území patří k račanské jednotce magurského flyšového pásma. Je tvořena pou­ze flyšovými horninami, většinou pískovci a jílovci (zčásti láňských vrstev. Převažují středně bohaté skeletovité kambizemě. Prudký jižní svah, omezený zdrojnicemi potoka Kobylská, je poset skalními výchozy a balvanitými sutěmi odolných pískovců soláňských vrstev. Vcentrální části jsou nápadné blokové zvětraliny pískovců a terénní sníženiny pseudokrasového původu.

Flóra

Převládají poros­ty podsvazu Eu-Fagenion, který zahrnuje květnaté bučiny siliká­tových podkladů submontánního a montánního stupně. Urču­jící dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), podstatně méně hoj­ná je jedle (Abies alba). Bylin­né patro tvoří kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosná (D. bulbifera), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel vonný (Galium odoratum), žindava evropská (Sanicula europaea), ječmenka lesní (Hordelymus europaeus), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa) a violka lesní (Viola reichenbachiana). Místy, hlavně na balvanitých rozpa­dech pískovce ve střední části území, převládá ve stromovém patře javor klen (Acer pseudoplatanus), vtroušen je jilm hor­ský (Ulmus glabra). Jedná se o porosty suťových a roklinových lesů svazu Tilio-Acerion. Pod­rost je tvořen zimolezem černým (Lonicera nigra), růží převislou (Rosa pendulina), netýkavkou nedůtklivou (Impatiens nolitangere), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), kapra­dinou laločnatou (Polystichum aculeatum), čarovníkem prostředním (Circaea xintermedia), dymnivkou dutou (Corydalis cava) aj. V nepůvodních porostech s vysokým podílem smrku (Picea abies), je patrný úbytek druhů bylinného patra a jeho nižší pokryvnost. Mezi pískovcovými balvany vzniká velké množství mikrostanovišť s bohatými porosty mechorostů.

Fauna

Dobré podmínky k rozmnožování tu má mlok skvrnitý (Salamandra salaman­dra), skokan hnědý (Rana tem­poraria), v okrajových částech území také kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Vzácně se objevují jeřábek lesní (Bona­sa bonasia), krahujec obecný (Accipiter nisus), puštík obecný (Strix aluco) a holub hřivnáč (Columba palumbus). Přes území pravidelně přetahuje slu­ka lesní (Scolopax rusticola). Ze vzácnějších šplhavců byl pozorován datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus) a na zachovalé horské lesy vázaný strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos). V posledních zhruba 15 letech jsou každoročně zazna­menávány pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt