AOPK ČR >> Brodská
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Brodská

Brodská

Předmět ochrany

Dochovalé části přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru ve Vsetínských vrších typického pro montánní stupeň západních Karpat s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na proměnlivá stádia a formy dřevinného patra, podmíněných minimálně ovlivněnými přírodními procesy.

Základní údaje

Rozloha 3,91 ha
Nadmořská výška 720 - 815 m
Území je zvláště chráněno od 16. 12. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Brodská

Geologie

Prudký jižní svah je rozbrázděný stržemi zdrojnic potoka Malá Brodská. Podloží tvoří zlínské vrstvy magurského flyše. Na svazích jsou patrné balvanité sutě níže pře­cházející ve svahoviny. Kambizemě jsou skeletovité, středně bohaté.

Flóra

Vegetaci radíme ke květnatým bucinám podsvazu Eu-Fagenion. Horní stro­mové patro je tvořeno převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba), která roste téměř po celé plose. Zejména v severní cásti území je vtroušen smrk ztepilý (Picea abies) a pouze jednotlivě javor klen (Acer pseudoplatanus). V bylinném patře najdeme bučinné druhy: kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), k. devítilistou (D. enneaphyllos), pitulník horský (Galeobdolon montanum), svízel vonný (Galium odoratum), ječmenku lesní (Hordelymus europaeus) a starček vejčitý (Senecio ovatus).

Fauna

Fauna bezobratlých nebyla dosud studována. Pralesovitý porost skýtá podmínky pro hnízdění a potravu některým vzácnějším druhům ptáku. Patří mezi ně například strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), čáp černý (Ciconia nigra), krkavec velký (Corvus corax). V území se často zdržuje rys ostrovid (Lynx lynx), příležitostně přechází medvěd hnědý (Ursus arctos).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt