AOPK ČR >> Kladnatá - Grapy
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Kladnatá - Grapy

Kladnatá - Grapy

Předmět ochrany

Pestré přírodní podmínky dané rozmanitostí půdních typů a geomorfologických útvarů (rašeliniště, prameniště, balvanité svahy, skalní výchozy istebňanských vrstev), na něž se váže výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 63,05 ha
Nadmořská výška 770 - 905 m
Území je zvláště chráněno od 19. 8. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kladnatá - Grapy

Geologie

Oblast istebňanských vrstev godulského flyše. Pruh odolných pískovců tvoří v jižní části území silné rozru­šenou skalní ostruhu. Na jejím úpatí a přilehlých svazích se na­cházejí balvanité sute a kameni­té svahoviny. Severozápadní svah je rozbrázděn stržemi zdrojnic a přítoků potoka Sergač. Úpady jejich pramenišť jsou silné zamokřené. Převládají mezotrofní skeletovité kambizeme, balvani­té rankery, v očkách pramenišť gleje a slabé rašeliny.

 

Flóra

Dřevinná sklad­ba je značné pozměněná výsad­bou smrku ztepilého (Picea abies). Pouze na balvanitých svazích rostou stanovistne vhod­né dřeviny — jeřáb ptačí (Sor- bus aucuparia) a bříza bělo­korá (Betula pendula). Dále přistupuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jedle bělokorá (Abi­es alba) a ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica). Na zamokřených místech se lze setkat s viol­kou bahenní (Viola palustris), škardou bahenní (Crepis palu­dosa), sítinou cibulkatou (Juncus bulbosus), ostřicí ježatou (Carex echinata), prstnatcem listenatým (Dactylorhiza longebracteata), rašeliníkem (Sphag­num sp.). Bylinné patro v lesním podrostu tvoří napříkladpstro- cek dvoulistý (Maianthemum bifolium), kycelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), ho­řec tolitovitý (Gentiana ascle- piadea), plavun vidlacka (Lycopodium clavatum), plavun pucivá (Lycopodium annotinum), vranec jedlový (Huperzia selago), přeslicka lesní (Equisetum sylvaticum), žebrovice růz- nolistá (Blechnum spicant), pernatec horský (Lastrea lim­bosperma). Mezi zajímavé ná­lezy mechorostů patří játrovky trsenka smutná (Jungermania atrovirens) a stěkovec mnoho­dílný (Riccardia multifida). Dosud bylo zaznamenáno 76 druhů cévnatých rostlin a 60 druhů mechorostů. Území je zajímavé i mykologicky.

 

Fauna

Zamokřených míst využívají k rozmno­žování napfi. ropucha obecná (Bufo bufo), mlok skvrnitý (Sa­lamandra salamandra), colek horský (Triturus alpestris). Žijí tady také ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis), zmije obecná (Vipera berus), z ptáků datel cerný (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), králícek obecný (Re­gulus regulus), kos horský (Turdus torquatus) , krkavec velký (Corvus corax). Územím příležitostně prochází rys ostrovid (Lynx lynx).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt