AOPK ČR >> Velký kámen
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Velký kámen

Velký kámen

Předmět ochrany

Cenný geomorfologický útvar, kterým je rozsáhlý výchoz pískovcových godulských vrstev, značně rozrušený erozní činností a fragmentu lesního porostu přirozeného charakteru s vysokou biodiverzitou.

Základní údaje

Rozloha 3,65 ha
Nadmořská výška 630 - 750 m
Území je zvláště chráněno od 3. 8. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velký kámen

Geologie

Území leží na okraji vlastních godulských vrs­tev, níže po svahu vystupují pest­ré godulské vrstvy. Obnažená čela vrstev tvoří několik desítek metrů dlouhou skalní stěnu, svahy pod ní jsou pokryty hru­bou balvanitou sutí. Na podlo­ží se vyvinuly kambizemě.

 

Flóra

Společenstva su­ťových a roklinových lesů svazu Tilio-Acerion. Stromové patro je tvořeno bukem lesním (Fagus sylvatica) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus), hojná je jedle bělokorá (Abies alba), doprovázejíje javor mléč (Acer platanoides), jilm horský (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa malolistá (Tilia cordata). Jen v příměsi roste smrk ztepilý (Picea abies), vzácný je jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Po m ěrn ě do bře je vyvinuto keřové patro s mladými jedinci stromových dřevin a s lís­kou obecnou (Corylus avella­na), zimolezem černým (Loni­cera nigra), bezem červeným (Sambucus racemosa) a srstkou angreštem (Ribes uva-cris­pa). Méně hojný je lýkovec je­dovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). Bylinné patro tvoří mozai­ka populací jednotlivých druhů, např. kyčelnice devítilisté (Den­taria enneaphyllos), k. cibulkonosné (D. bulbifera), měsíčnice vyrvalé (Lunaria rediviva), šalvěje lepkavé (Salvia glutinosa), bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis), udatny lesní (Aruncus vulgaris) a pižmovky mošusové (Adoxa moschatellina).

V celém území roztroušeně ros­tou lipnice hajní (Poa nemoralis), kakost smrdutý (Geranium robertianum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel vonný (Galium odoratum), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), plicník tmavý (Pul­monaria obscura) a pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). Na skalních výchozech je hojný osladic obecný (Polypodium vulgare), poměrně vzácná je kapradina lalocnatá (Polystichum aculeatum). Na odumřelé dřevo je vázána celá řada dřevokazných hub.
 

 

Fauna

Vzhledem k malé výměře území a okolním smrko­vým monokulturám převažují především nenárocnější, všeobec­ně rozšířené lesní druhy. Osluněné skalky obývají zmije obecná (Vipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Na starší lesní porosty jsou vázáni například datel cerný (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major) , žluna zelená (Picus viridis), kos hor­ský (Turdus torquatus), pěvuška modrá (Prunella modularis), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), plch velký (Glis glis) a všude ubývající veverka obecná (Sciurus vulgaris).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt