AOPK ČR >> Huštýn
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Huštýn

Huštýn

Předmět ochrany

Cenný geomorfologický útvar (mrazový srub) tvořený godulskými vrstvami a na něj navazující přirozený lesní porost s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů a zajištění celého ekosystému před vnějšími zásahy negativně ovlivňujícími přírodní procesy.

Základní údaje

Rozloha 11,90 ha
Nadmořská výška 648 - 749 m
Území je zvláště chráněno od 19. 8. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Huštýn

Geologie

PR leží na severním okrajovém vrcholu Hodslavického Javorníku pod vrcholem Huštýn (748,6 m n. m.). Severní okraj godulských vrstev vytvářející ve vrcholové partii 250 m dlouhý mrazový srub. Pod patou leží hrubé balvanité bloky rozvlečené dále po svahu. Kambizemě jsou silněske-letovité.

Flóra

Lesní společenstvo je razeno k suťovým a roklinovým lesům svazu Tilio-Aceri- on s výrazným podílem jarních geofytů. Nejhojnější dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), do­provázený klenem (Acer pseu- doplatanus). V suťovisku pod mrazovým srubem roste skupina jilmů horských (Ulmus glabra), skalní stěnu osídluje jeřáb ptací (Sorbus aucuparia). Jednotlivě je vtroušena jedle bělokorá (Abi­es alba), lípa malolistá (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxi- nus excelsior). Bylinné patro je druhově bohaté, s vysokou po- kryvností. Výrazný jarní aspekt tvoří geofyty sněženka podsněž- ník (Galanthus nivalis), dym- nivka dutá (Corydalis cava), d. plná (C. solida), křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanka pryskyfi- níkovitá (Anemonoides ranun- culoides), kycelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), k. deví- tilistá (D. enneaphyllos) a k. cibulkonosná (D. bulbifera), áron karpatský (Arum alpinum). Nápadným druhem casného ja­ra je lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Letní aspekt je tvo­řen mimo jiné měsícnicí vytrva­lou (Lunaria rediviva), bnálem menším (Vinca minor), pryšcem mandlonovitým (Tithymalus amygdaloides), udatnou lesní (Aruncus vulgaris), lilií zlatohlávkem (Lilium martagon), kapradinou lalocnatou (Polystichum aculeatum) a šalvějí lep­kavou (Salvia glutinosa).

 

Fauna

Žijí zde napřiíklad mlok skvrnitý (Salaman­dra salamandra), strakapoud bělohfibetý (Dendrocopos leu- cotos), holub doupnák (Colum­ba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Rezervace je soucástí biotopu mnoha dalších běžných vzácných živocišných druhů vá­zaných na horské lesy, k nimž patří jeřábek lesní (Bonasa bonasia), datel cerný (Dryocopus martius), krkavec velký (Corvus corax), jelen lesní (Cervus elaphus) a rys ostrovid (Lynx lynx).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt