AOPK ČR >> Kutaný
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Kutaný

Kutaný

Předmět ochrany

Ochrana zbytku různověké jedlové bučiny typické pro Vsetínské vrchy.

Základní údaje

Rozloha 14,87 ha
Nadmořská výška 700 - 800 m
Území je zvláště chráněno od 31. 5. 1969
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kutaný

Geologie

Území se na­chází v pásmu solánských vrstev magurského flyše (masivní písko­vec v lavicích oddělených vlož­kami jílovců). Fluviálně mode­lované svahy jsou rozbrázděny erozními rýhami zdrojnic poto­ka Ráztočný. Ze tfií stran tvoří hranice až deset metrů hluboké strže ve tvaru písmene V. Kambizemě zpestřují oglejená očka, na severu pak vystupují skupiny balvanů.

 

Flóra

Společenstva květnatých bučin podsvazu Eu- Fagenion. Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), do­provází ho jedle bělokorá (Abi­es alba), smrk ztepilý (Picea abies), vtroušen je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V podros­tu lze nalézt žindavu evropskou (Sanicula europaea), kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), k. devítilistou (D. enneaphyllos), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), plicník tmavý (Pul­monaria obscura), sasanku hajní (Anemonoides nemorosa), šalvěj lepkavou (Salvia glu­tinosa), svízel vonný (Galium odoratum) aj. Dosud bylo v územípfiírodní rezervace za­znamenáno okolo dvou set dru­hů hub. Mezi vzácnější patří trsnatec obr o vský (Meripilus giganteus), korálovec bukový (Hericium clathroides), šindelovník severský, helmovka kapradinová (Mycena pterigena) a šupinovka kozincová (Pholiota astragalina).

 

Fauna

V porostech na­jdeme některé druhy z celedi střevlíkovitých — např. Carabus linnei, Carabus auronitens, Carabus obsoletus, Pterosti- chus pilosus, Pterostichus burmeisteri nebo Pterostichus unctulatus. Hojný je xylofágní a mykofágní hmyz na ztrouch­nivělých kmenech. Doupné stro­my využívá pro hnízdění například puštík obecný (Strix aluco), datel cerný (Dryocopus martius), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), žluna šedá (Picus canus), ho­lub doupňák (Columba oenas) nebo lejsek malý (Ficedula par­va). Vzácně je možné pozorovat kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum). Území je součástí areálu rysa ostrovida (Lynx lynx) a čas od času jsou nalézány pobytové znaky med­věda hnědého (Ursus arctos).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt