AOPK ČR >> Americká zahrada
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Americká zahrada

Americká zahrada

Předmět ochrany

Arboretum se vzácnými druhy cizích dřevin, zejména dřevin amerického původu.

Základní údaje

Rozloha 1,68 ha
Nadmořská výška 506 - 524 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1970
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Americká zahrada

Geologie

Památka je lokalizována ve vrchovinném reliéfu Chudenické vrchoviny, okrsku Korábská vrchovina. Vlastní Americká zahrada je situována v podhorské kotlince mezi středním (Suchohorské pásmo) a východním nejmohutnějším hřbetem (Doubravský).
Podložní horniny tvoří na převážné části lokality kontaktně metamorfované bazalty s vložkami kontaktně metamorfovaných tufů a tufitů. Při západním okraji zahrady probíhá kontakt bazaltů s epidot-amfibolickými rohovci. Toto geologické rozhraní může být příčinou lokálního zamokřování západního okraje zahrady.

Flóra

NPP Americká zahrada je arboretum severoamerických dřevin, kde dnes rostou stromy unikátní svým stářím i vzrůstem. Takovými jsou např. dřín květnatý, nejmohutnější exemplář v ČR, a douglaska tisolistá, jeden ze tří nejstarších žijících exemplářů v kontinentální Evropě. Řada cizokrajných druhů zde byla historicky poprvé pěstována na našem území. Z taxonomického i historického hlediska je pro Americkou zahradu kromě výskytu unikátních cizokrajných dřevin charakteristická přítomnost různých, z estetického pohledu atraktivních kultivarů, které se liší od původního druhu např. olistěním, habitem, zbarvením apod. Mezi takové patří např. kultivar jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior ‘Monophylla’), liliovníku tulipánokvětého (Liliodendron tulipifera ‘Integrifolia’), zlatolisté kultivary tisu červeného (Taxus baccata ‘Aurea’) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior ‘Aurea’) a mnohé další.

Fauna

Nikoho asi nepřekvapí, že arboretum pravidelně ošetřovaných dřevin, je osídleno jen běžnou faunou, která sem zpravidla proniká z okolních hospodářských lesů. Rozvolněný porost parkového typu přesto láká ke sběru potravy mnoho živočichů. Přes den zde zastihnete řadu ptáků, mezi jinými datla černého, strakapouda velkého a prostředního, ve večerních hodinách četné netopýry, např. netopýra severního, rezavého, černého nebo hvízdavého.

Způsoby péče o území

Hlavní péče je v památce věnována ošetřování dřevin. Staré stromy jsou prořezávány a zpevňovány vazbami v korunách, mladé stromky jsou vychovávány k dobrému růstu, aby se mohly později také stát vzrostlými velikány.

Omezení pro návštěvníky

Památka je oplocená kvůli zvěři, ale veřejnosti je přístupná celoročně po vyznačených cestách.

Víte že

 … v arboretu se nachází jedna ze tří nejstarších douglasek tisolistých v Evropě? Byla zde vysazena v roce 1842 jako tříletá sazenice. Při posledním měření měla výšku 36,4 m a obvod kmene 570 cm.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt