AOPK ČR >> Křížová cesta
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Křížová cesta

Křížová cesta

Předmět ochrany

Reliéf vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy zahrnující geomorfologicky významné útvary, především skalní věže, soutěsky a jeskyně, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy

Základní údaje

Rozloha 13,72 ha
Nadmořská výška 535 - 667 m
Území je zvláště chráněno od 4. 7. 1956
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Křížová cesta

Geologie

Jenom kilometr severně od Adršpašských skal se na Křížovém vrchu (667 m n. m.)nachází přírodní rezervace Křížová cesta. V druhohorních kvádrových pískovcích se zde působením tektoniky a mechanického zvětrávání vytvořilo mimořádně členité menší skalní město. Pískovcové skalní útvary vytvářejí  na Křížovém vrchu dva hlavní hřbety, oddělené kaňonovitou Centrální roklí, ve které pramení přítok Zdoňovského potoka.  První pásmo představují Jižní věže a Křížový hřbet, druhé tvoří velmi členitá severní partie Zdoňovského oblouku s vysokými skalními stěnami. Obě pásma se na západě a severozápadě spojují v tzv. Štít – příkrou stěnu na okrajích členěnou do izolovaných skalních věží vysokých až 40 m. Půdní pokryv tvoří na Křížovém vrchu velmi mladé na živiny chudé půdy.

 

Flóra

Vrcholové partie rezervace pokrývají dobře zachovalé reliktní bory. Podobné porosty v období po poslední době ledové pokrývaly i okolní krajinu. Se změnou klimatu se zde postupně rozšířily i náročnější druhy a na většině okolního území převládl smíšený les. V extrémních podmínkách skalních vrcholů se však borové lesy dochovaly dodnes. 

Vzhledem k tomu, že půdním substrátem jsou na minerály chudé pískovce, je i druhové zastoupení cévnatých rostlin velmi skromné. Hrany skal a skalní římsy porůstá keříčkovitá vegetace tvořená brusnicí borůvkou, brusnicí brusinkou a vřesem obecným. Z kapradin zde roste kapraď rozložená a osladič obecný, častá je také jemná lesní tráva metlička křivolaká.

Ačkoliv jsou blízké Adršpašsko-teplické skály proslulou bryologickou lokalitou, na Křížovém vrchu najdeme mechorostů o poznání méně. Je to dáno především tím, že zdejší dobře osluněný terén je mnohem sušší než hluboké chladné rokle sousedního skalního města.

Fauna

Členitý a špatně přístupný skalnatý terén nabízí příhodná a bezpečná hnízdiště pro mnoho druhů ptáků. Byl zde zjištěn výskyt nebo hnízdění 19 zvláště chráněných druhů. Nejvzácnějším obyvatelem Křížového vrchu je kriticky ohrožený sokol stěhovavý, pravidelně zde hnízdí jeden pár. Skalní výklenky a římsy využívají také krkavci a poštolky. Vyskytují se tu i další druhy dravců (káně lesní, krahujec lesní, jestřáb lesní, včelojed lesní), sov (výr velký, kalous ušatý, puštík obecný), šplhavců (datel černý, strakapoud velký, žluna zelená) a běžné druhy pěvců (linduška lesní, pěvuška modrá, králíček obecný, několik druhů sýkor atd).

Úkryt zde nachází i liška obecná, kuna skalní a kuna lesní. Žije tu také stále vzácnější veverka obecná. Územím se pohybují i běžní kopytníci jako srnec obecný nebo prase divoké. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná a zmije obecná. V písečných osypech si larvy mravkolvů hloubí své kuželovité lapací jamky. K typickým broukům zdejšího ekosystému patří svižníci z rodu Cicindela.

Způsoby péče o území

Přírodní rezervace Křížová cesta byla vyhlášena v roce 1956. Území spravuje státní podnik Lesy České republiky. Mezi nejcenější části rezervace patří Zdoňovský oblouk, kde se dlouhodobě lesnicky nehospodaří a je zde omezen vstup veřejnosti. Fragmenty borových lesů v těžko přístupných vrcholových partiích jsou ponechány víceméně samovolnému vývoji. Do člověkem pozměněných smrkových porostů na okrají rezervace lesníci postupně dosazují buky a jedle, aby navrátili lesu odolnost a stabilitu. Správce území pravidelně obnovuje visutá schodiště a žebříky, které zpřístupňují vrcholovou plošinu.

Omezení pro návštěvníky

V rezervaci není vstup mimo značené turistické stezky zakázán, oblast ale navštěvuje velké množství turistů i horolezců. Při pohybu terénem dochází k sešlapu vegetace a urychlení erozních procesů. Horolezectví je omezeno na Zdoňovském oblouku, podrobné podmínky jsou zveřejněny na webu Českého horolezeckého svazu.

Přístup návštěvníků může být omezen v době hnízdění ptáků, proto prosím nevstupujte do označených klidových zón.

Děkujeme Vám, že šetříte křehkou přírodní krásu a pohybujete se po značených stezkách.

 

Víte že

... vrchu, který původně nesl název Rozsochatec dala jméno zdejší křížová cesta ze 17. století? Do skalních útvarů jsou zasazeny litinové desky s výjevy čtrnácti zastavení Krista během jeho poslední cesty na Kalvárii. Na vrcholu se nachází pozlacený kříž na pískovcovém podstavci z roku 1857 s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt