AOPK ČR >> Podhorní vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Podhorní vrch

Podhorní vrch

Předmět ochrany

Unikátní relikt třetihorní sopečné aktivity (geologické, vulkanologické a geomorfologické jevy) a ochrana rostlinných společenstev ve složení blížícím se klimaxové vegetaci.

Základní údaje

Rozloha 31,94 ha
Nadmořská výška 770 - 847 m
Území je zvláště chráněno od 29. 4. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Podhorní vrch

Geologie

Podhorní vrch je typickou ukázkou vrcholového a ostrovního fenoménu. Vyznačuje se pravidelným kuželovitým tvarem a s jeho dvěma vrcholy – Velkou (847 m) a Malou Podhoru (829 m) tvoří krajinnou dominantu Tepelské plošiny. Geologické podloží je tvořeno amfibolity mariánskolázeňského metabazitové komplexu. Vlastní hora vznikla sopečnou činností v třetihorách zhruba před 2 až 15 milióny let a patří k nejmladším pozůstatkům vulkanické činnosti oherského riftu. V opuštěném lomu na severozápadním svahu hory byly v minulosti zaznamenány nálezy minerálu olivínu a až 10 mm velké krystaly nefelinu. 

Flóra

Na svazích kopce vzniklého vulkanickou činností se vyvinula cenná rostlinná společenstva suťových lesů s převahou javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a květnatých bučin. Květena na území přírodní rezervace je tak velice pestrá – roste zde více než 220 druhů cévnatých rostlin.

Zajímavé druhy představují především typické druhy jednotlivých dochovaných stanovišť, např. vranec jedlový (Huperzia selago) rostoucí na sutích, dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia) či kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) jako typické druhy bučin, lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) a vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) charakteristické pro porosty s převládajícími kleny a jasany, netřesk výběžkatý (Jovibarba sobolifera) pro stanoviště skalních štěrbin nebo lipnice oddálená (Poa remota) a čarovník alpský (Circaea alpina) rostoucí na prameništích. V sedle mezi vrcholy roste oměj vlčí (Aconitum vulparia).

Fauna

V přírodní rezervaci hnízdí holub doupňák (Columba oenas), zaznamenán byl také krutihlav obecný (Jynx torquilla). Podhorní vrch je součástí hnízdního revíru silně ohroženého čápa černého (Ciconia nigra), přímo na území přírodní rezervace však hnízdění zaznamenáno nebylo. 

Víte že

...vrcholem prochází hranice mezi povodím Teplé, jejíž horní tok míjí Podhorní vrch ze severu, a povodím Mže z jižní strany (Kosový potok)?. Pod Podhorním vrchem se na řece Teplá nachází vodní nádrž Podhora.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt