AOPK ČR >> Neratovské louky
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Neratovské louky

Neratovské louky

Předmět ochrany

Typická ukázka biotopu částečně extenzívně obdělávané podmáčené louky v nivě meandrující Divoké Orlice s mokřadním zrašeliněným jádrem. Rezervace je zajímavá jak botanicky ostřice chudokvětá a trsnatá, oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský; tak zoologicky čáp černý, jestřáb lesní, čolek horský a obecný, ropucha obecná, skokan hnědý a ostronosý, zmije obecná, užovka obojková. V toku Divoké Orlice se nachází střevle potoční a vranka obecná.

Základní údaje

Rozloha 13,17 ha
Nadmořská výška 585 - 604 m
Území je zvláště chráněno od 15. 12. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Neratovské louky

Geologie

Přírodní  rezervace Neratovské louky se nachází v nivě Divoké Orlice poblíž obce Neratov v O.h. Geologickým podložím jsou fluviální (říční) hlinitopísčité sedimenty, štěrky a písky na starohorních krystalických břidlicích (ortorulách).

Flóra

Přírodní rezervace zahrnuje několik nivních vlhkých luk s porosty keřových a stromových olší, vrb, bříz a klenů rostoucích jednotlivě i ve skupinách kolem tůní, teréních zlomů, na mezích a břehových hranách zazemněných slepých ramen. Výrazným prvkem je zachovalý porost horské olšiny lemující tok Divoké Orlice. Z floristického hlediska se jedná o území velice bohaté výskytem pestré škály vzácných druhů rostlin vázaných na vlhké až rašelinné louky horských poloh. Mezi nejvýznamnější patří vemeník zelenavý, škarda měkká čertkusolistá, kozlík dvoudomý, řebříček bertrám a starček potoční. Dalšími charakteristickými horskými druhy jsou omněj pestrý, kýchavice bílá Lobelova, mléčivec alpský, udatna lesní či karpatský migrant kamzičník rakouský.

Fauna

V tůních na Neratovských loukách je možné běžně potkat celou řadu obojživelníků: čolka horského a obecného, skokana hnědého a vzácně skokana ostronosého. V toku Divoké Orlice tvořícího hranici rezervace se vyskytuje střevle potoční a vranka obecná, v břehových náplavách pak mihule potoční. Střevle potoční se dočasně objevuje i v přeplavovaných tůních, kanálech a slepých ramenech. Z ptáků lze pravidelně pozorovat čápa černého, hýla rudého a jestřába lesního. V lokalitě je zjištěn sporadický výskyt bobra evropského a vydry říční. Podmáčené luční porosty a tůně umožňují život značnému počtu bezobratlých živočichů, paří mezi mě např. šídlo modré, vážka ploská či šídelko ruměné.

Způsoby péče o území

Z  historických mapových podkladů vyplývá, že území přírodní rezervace bylo minimálně od počátku 19. století udržováno jako louky. Dokladem jsou i zbytky odvodňovacích příkopů v ploše rezervace. Od roku 1998 (vyhlášení přírodní rezervace) probíhají pravidelná managemetová opatření s cílem udržet a zlepšit přírodní stav území. Jedná se především o každoroční mozaikovitou seč cenných lučních porostů. Mozaikovitost, tj. ponechání cca 30 % nepokosených ploch, které se každý rok obměňují, zajišťuje přežívánání motýlů a dalších hmyzích druhů a úspěšnou reprodukci řady druhů rostlin. V podmáčené jižní části rezervace bylo vyhloubeno několik tůní, které přispěly k posílení populací obojživelníků a vodního hmyzu v lokalitě. Mimo to se zde vyvíjí rostlinná společenstva mělkých stojatých vod, čímž se zvýšila diverzita území.

Omezení pro návštěvníky

Pokud budete vstupovat na území přírodní rezervace Neratovské louky bud´te, prosím, pouze pozoravateli krás místní přírody. Nesbírejte a neodchytávejte zdejší rostliny a živočichy. Děkujeme.

Víte že

... byl v posledních letech na Neratovských loukách několikrát pozorován jeřáb popelavý, elegantní šedavý pták s „červenou čepičkou“? Patří k našim největším ptákům, dosahuje hmotnosti až 6 kg, stojící měří až 140 cm, rozpětí křídel se blíží dvěma a půl metru. Je až na vyjímky velice plachý, žije skrytě. K nám přilétá ze svého zimoviště koncem února a v průběhu března, v tomto období se začnou krajinou ozývat jeho typické hlasové projevy připomínající troubení. Tok jeřábů je úchvatné divadlo, námluvy připomínají tanec. Hnízdo staví na zemi, většinou na ostrůvku suché půdy uprostřed mokřin. Na snůšce dvou vajec se střídají obě pohlaví. Mláďata krátce po vylíhnutí hnízdo opouštějí, rodiče se však o ně ještě dlouho starají, celá rodina dokonce společně odlétá na zimoviště. Potravou jsou především semena a zelené části rostlin, v menší míře drobní bezobratlí živočichové, které sbírá na loukách a polích. Zimuje v západní Evropě (pravděpodobně i naši ptáci), v Maďarsku, na Blízkém východě a v severní a východní Africe. Od nás jeřábi patrně odlétají již během září.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt