AOPK ČR >> Křížky
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Národní přírodní památka Křížky

Křížky

Předmět ochrany

Přírodní útvar s výskytem a) travinných a křovinných ekosystémů skal a drolin, smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a nížinných až horských vřesovišť; b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně jejich populací, a c) vypreparovaného skalního výchozu tvořeného celistvým bronzitickým serpentinitem.

Základní údaje

Rozloha 4,46 ha
Nadmořská výška 790 - 817 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1963
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Křížky

Geologie

Území národní přírodní rezervace zahrnuje nejvýraznější skalky v tělese Vlčího hřbetu, které náleží k mariánskolázenskému metabazitovému komplexu tvořené serpentinizovaným olivinovcem (serpentinitem či hadcem). V centru rezervace je výrazný hadcový výchoz tvořený celistvým bronzitickým serpentinitem. Okolní louky jsou pokryty zvětralinami serpentinitů a úlomky aktinolitovců. Půdní pokryv tvoří převážně kambizem typická, na mělkých pokryvech skalních výchozů a zvětralinách hadce leží kambizem rankerová. Dominantou lokality je trojice křížů na jednom z nejvyšších vrcholů, které harmonicky dotvářejí zdejší krajinu a jsou jedním z nejznámějších obrázků ze Slavkovského lesa.

Flóra

Lokalita je unikátní výskytem vřesovišť, které se zde vytvořily dlouhodobým působením člověka, zejména extenzivní pastvou a činností prováděnou v rámci vojenského výcvikového prostoru v 60. letech minulého století. Časně zjara se objevují růžové kvítky vřesovce pleťového (Erica carnea), v pozdním létě pak vykvétá vřes obecný (Calluna vulgaris). Tyto druhy doplňuje řada vzácných rostlin jako např. zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a prha arnika (Arnica montana).

Lokalita je současně jedinečnou ukázkou vzácných rostlinných společenstev Mnichovských hadců. Vyskytují se zde všechny vlajkové druhy zdejších hadcových společenstev jako je endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis ssp. serpentinicola) nebo dvojice hadcových kapradin – sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium).

Fauna

Území je vzhledem ke své nadmořské výšce poměrně chladné. Díky fyzikálním vlastnostem serpentinitu a serpentinitových půd však bývá v letních měsících značně vyhřáté a suché, což vyhovuje zejména herpetofauně. Ve vřesovištích a na skalkách lze spatřit užovku hladkou (Coronella austriaca), slepýše křehkého (Anguis fragilis), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) a zmiji obecnou (Vivipara berus). Z bezobratlých živočichů je významný zejména výskyt žluťáska borůvkového (Colias palaeno) a hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina). Zajímavá je vysoká diverzita blanokřídlého hmyzu – v lokalitě je evidován výskyt 12 druhů čmeláků.

Způsoby péče o území

Z důvodu zachování nelesního chrakteru území je nejdůležitější potlačování náletových dřevin a křovin (smrk, bříza, jeřáb, borovice). Soliterně budou ponechávány pouze borovice, které jediné zde lze označit jako původní. K regulaci stavu rostlinných společenstev je využívána pastva koz a ovcí. Ta je doplňována kosením, které se v rozličných částech rezervace prováděno s různou intenzitou. Na podporu vřesovce je uvažováno o experimentálním vypalování a rozrušování drnu.

Víte že

...kříže na nejvyšším skalním výchozu byly vztyčeny pravděpodobně v roce 1849 na náklad několika rodin ze Sangerbergu? Na dvou křížích je zachováno jméno Hahn – jestli to byl sponzor stavby, není jisté. Stejně tak se neví, nakolik je pravdivá legenda o třech bratřích, kteří postavili tyto kříže jako poděkování Bohu za své uzdravení. Dva kamenné kříže jsou dodnes původní, jeden byl zničen a je nahrazen křížem dřevěným.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt