AOPK ČR >> Dračice
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Dračice

Dračice

Předmět ochrany

Typicky vinuté říční údolí kaňonovitého charakteru a balvanité koryto řeky Dračice meandrující na jeho dně, vodní ekosystém řeky Dračice a přírodní stanoviště v její nivě, ohrožené a zvláště chráněné rostlinné a živočišné druhy vázané trvale nebo ve svých vývojových fázích na výše uvedené ekosystémy.

Základní údaje

Rozloha 8,11 ha
Nadmořská výška 458 - 490 m
Území je zvláště chráněno od 20. 10. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dračice

Geologie

Říční údolí se na úseku 3,5 km zařezává do středně až hrubě zrnité dvojslídné žuly (číměřský typ) prvohorního stáří (moldanubický pluton). Dno údolí je částečně vyplněno málo mocnými pleistocenními a holocenními deluviálními a fluviálními sedimenty. Na svazích údolí se místy objevují výchozy hornin, půdní povrch tvoří silně skeletovitá kambizem, v balvanitém korytě jsou různé ukázky erozní činnosti vody.

Páskovec kroužkovaný létá kolem horských potůčků.Páskovec kroužkovaný, foto Ing. Josef Hlásek

Flóra

Na horním úseku říčky je vyvinut lem břehových dřevin s vrbou křehkou (Salix fragilis). V bylinném břehovém patru chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a pomněnka bahenní (Myosotis palustris). Ve střední části je tok lemován olší lepkavou (Alnus glutinosa) s podrostem krabilice chlupaté (Chaerophyllum hirsutum), metlice trsnaté (Deschampsia cespitosa) a papratky samičí (Athyrium filixfemina). Kamenité břehy jsou porostlé měříkem trnitým (Mnium hornum) a játrovkou pobřežnicí obecnou (Pellia epiphylla). V prosluněných písčitých nízkých trávnících v dolejší části toku se vyskytuje lněnka alpská (Thesium alpinum). Do chladnějších partií kaňonu zasahují některé horské druhy ze sousedního Waldviertelu - kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dřípatka horská (Soldanella montana) a olše zelená (Duschekia alnobetulla).

Kamzičník rakouský v letním období mívá žluté květní úbory až metr vysoké.Kamzičník rakouský, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

Rezervace má charakter úzké, pouze desítky metrů široké linie probíhající komplexem lesních porostů, na jejím území se proto pravidelně vyskytují běžné druhy smrkových a borových lesů. Na vlastní koryto řeky je vázáno několik cenných druhů bezobratlých i obratlovců. Z celkem devatenácti zjištěných druhů vážek patří mezi celoevropsky ohrožené klínatka rohatá (Ophiogomphus serpentinus) a páskovec kroužkovaný (Cordulogaster annulatus). Žije zde poměrně početná populace mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio), mřenky mramorované (Noemacheilus barbatulus), hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) a konipas horský (Motacilla cinerea), vyskytuje se vydra říční (Lutra lutra) a další.

Vranka obecná kvůli absenci plynového měchýře  je špatným plavcem, proto se pohybuje jen krátkými poskoky.Vranka obecná, foto Ing. Jiří Neudert

Víte že

Tok Dračice byl v minulosti využíván k pohonu hamrů na výrobu železa a jsou zde zachovány zbytky hráze dnes zaniklé nádrže. V současnosti je koryto řeky ponecháno přirozenému vývoji.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt