AOPK ČR >> Kozí vršek
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Kozí vršek

Kozí vršek

Předmět ochrany

K ochraně koniklece jarního.

Základní údaje

Rozloha 0,38 ha
Nadmořská výška 417 - 422 m
Území je zvláště chráněno od 30. 4. 1924
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kozí vršek

Geologie

Podloží je tvořeno migmatitizovanou biotickou pararulou se sillimanitem a cordieritem proterozoického stáří (moldanubikum), která tvoří na části území výchozy. Půda je značně skeletovitá kambizem. Z geomorfologického hlediska se jedná o drobnou, ale v rovinatém terénu poměrně nápadnou vyvýšeninu zvedající se o několik metrů nad okolí. Nedaleko se vyskytují další skalní výchozy, drobné jámové lomy a umělé odkryvy v zářezu železniční trati. 

Nejstarší chráněné území na Třeboňsku vyhlášené již v roce 1924.PP Kozí vršek, foto RNDr. Miroslav Hátle, CSc.

Flóra

Malé návrší, které bylo dříve pastvinou s chudými vřesovištními společenstvy (Genistion), je téměř ze dvou třetin pokryto rozvolněným porostem dřevin s převahou dubu letního (Quercus robur) a s příměsí borovice lesní (Pinus sylvetris) s vtroušenou břízou bělokorou (Betula pendula). V bylinném patře dominuje kostřava ovčí (Festuca ovina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa), ostrůvkovitě vřes obecný (Calluna vulgaris). Na hlubších půdních horizontech se vyskytuje zběhovec lesní (Ajuga genevensis), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), jahodník obecný (Fragaria vesca). Na skalním výchozu v blízkosti železniční trati roste janovec metlatý (Sarothamnus scoparius), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), ostřice jarní (Carex caryophyllea), osívka jarní (Erophila verna), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), pavinec modrý (Jasione mon­tana) a několik rostlin koniklece jarního (Pulsatilla vernalis). Písčité okraje jsou stanovištěm nahoprutky písečné (Teesdalia nudicaulis), rozrazilu ladního (Veronica dilleni), smolničky obecné (Steris viscaria) a velmi vzácného nepatrnce pískomilného (Aphanes australis).

Při péči o rezervaci je odstraňován opad a náletové dřeviny.PP Kozí vršek, foto RNDr. Miroslav Hátle, CSc.

Způsoby péče o území

Území přírodní památky není hospodářsky využíváno. Zásahy ze strany orgánů ochrany přírody jsou podřízeny zachování vhodných podmínek pro existenci koniklece jarního a jsou zaměřeny na odstraňování náletů a vyšší vegetace.

Přírodní památka Kozí vršek.Foto RNDr. Miroslav Hátle, CSc.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt