AOPK ČR >> Balcarova skála - Vintoky
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Balcarova skála - Vintoky

Předmět ochrany

Geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích severní části Moravského krasu s jeho jeskynními systémy (jeskyně Balcarka, Vintocké propasti, propadání Krasovského potoka a další), jakož i ochrana skalních a člověkem podmíněných lesostepních společenstev, vázaných na toto specifické prostředí.

Základní údaje

Rozloha 7,08 ha
Nadmořská výška 444 - 487 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Balcarova skála - Vintoky

Geologie

Území přírodní rezervace je situováno na východní geologické hranici vápenců Moravského krasu s nekrasovými horninami drahanského kulmu. Charakteristický je bohatý výskyt povrchových a podzemních krasových jevů. Z povrchových to jsou především ponory Krasovského potoka, Blažkův závrt a škrapová pole. Podzemní krasové jevy jsou zastoupeny jeskynním systémem Balcarky s bohatou sintrovou výzdobou, Vintoků a Šamalíkových jeskyní. Balcarka je významnou paleolitickou magdalenienskou stanicí.

Flóra

Na území přírodní rezervace jsou cenné zejména odlesněné jižní a jihozápadní výslunné svahy s vegetací stepního charakteru a křovinami. K typickým druhům patří brslen evropský, slivoň trnitá, svída krvavá, chráněný dřín jarní, kostřava sivá, mochna jarní, prorostlík srpovitý, ožanka kalamandra, devaterník velkokvětý aj. Z chráněných druhů zde rostou i lomikámen trojprstý a oměj vlčí.    

Fauna

Na území rezervace žije řada lesostepních až stepních druhů. Z motýlů je významná velmi vzácná můra šedavka bučinová, vzácná je i petrofilní píďalka žlutozelená. Z ptáků je možno spatřit ostříže lesního, který hnízdí v okolí Ostrova u Macochy. Nejhojnějším dravcem je poštolka obecná. Typickým obyvatelem remízků je ťuhýk obecný. Zajímavým ptákem je lelek lesní, kterého je zde možno zaslechnout v noci.

V několika jeskyních zimují netopýři, nejpočetnější je vrápenec malý, netopýr velký a n. černý.

Způsoby péče o území

Ostrožny Balcarovy skála a částečně i Vintoky byly v minulosti odlesněny a sloužily jako pastviny. Balcarova skála si dodnes charakter lesostepi zachovala. V rámci péče o území je omezováno šíření expanzivních druhů keřů, které vytlačují typickou vegetaci na vápencových skalkách. Na části ploch probíhá pastva.

Přírodní rezervace je turisticky exponované území. Jeho součástí je veřejnosti přístupná jeskyně Balcarka. Součástí turistického okruhu je expozice pravěkého osídlení. Z důvodu ochrany stanovila Správa CHKO limity návštěvnosti a omezení zimního provozu.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt