AOPK ČR >> Kotvice
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Kotvice

Kotvice

Předmět ochrany

Charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi; přirozená a přírodě blízká rostlinná společenstva, vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v těchto ekosystémech

Základní údaje

Rozloha 140,53 ha
Nadmořská výška 232 - 250 m
Území je zvláště chráněno od 17. 12. 1970
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kotvice

Geologie

Území rezervace se člení na údolní nivu a hlavní terasu.  Je charakteristické jemnou mozaikou krajinných složek typickou pro CHKO Poodří: rybníky, louky s mokřady, tůněmi a rozptýlenou mimolesní zelení, tvrdý luh, fragmenty měkkého luhu, svah říční terasy s dubohabřinami a četnými drobnými prameništi.

Flóra

V mělčinách rybníka Kotvice a na rybníku Nový se vyskytují porosty vodních rostlin včetně kriticky ohrožených druhů nepukalky plovoucí, řečanky menší a kotvice plovoucí. V tvrdém luhu nad rybníkem Nový rostou mohutné staré stromy – především duby a několik jedinců topolu bílého. V terasovém svahu nad rybníky převažují dubohabřiny polonského typu. Mezi rybníky a Odrou leží pás zaplavovaných psárkových luk s mokřady a tůněmi.

Fauna

Rezervace je významná zejména pestrou ptačí faunou. V současné době je nejvýznamnější hnízdní výskyt potápky černokrké, které se schovává ve zdejší kolonii racků. V lučních tůních nacházejí vhodné podmínky pro rozmnožování čolků a žab. Na živé i mrtvé staré stromy jsou vázány vzácné druhy brouků a ptáků hnízdících v dutinách stromů. Na dubech kolem centrálního mokřadu vznikla na přelomu tisíciletí hnízdní kolonie volavky popelavé.

Způsoby péče o území

Na rybnících se hospodaří způsobem šetrným k přírodě: je vyloučeno hnojení a používání chemických látek, množství a druhové složení rybí obsádky je přizpůsobeno potřebám zdejší flóry a fauny. Lesní porosty jsou ve velké míře ponechány samovolnému vývoji.

Omezení pro návštěvníky

V období od dubna do srpna je nezbytné na citlivých místech omezit pohyb návštěvníků pro umožnění nerušeného vyhnízdění vzácných a chráněných druhů ptáků, jde zejména o společnou hráz rybníků Nový a Kotvice. S ohledem na přirozený vývoj lesních porostů, zejména v prostorách bývalé obory, je vstup do porostu na vlastní nebezpečí z důvodu ohrožení života či zdraví pádem větví.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Poodří

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt