AOPK ČR >> Smrk
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Smrk

Smrk

Předmět ochrany

Dochované fragmenty ekosystému přirozeného karpatského lesa jedlobukového až smrkového lesního vegetačního stupně s bohatou diverzitou rostlinných i živočišných druhů v rozsáhlém území, které zahrnuje vrcholové i střední polohy masivu Smrku v Moravskoslezských Beskydech. Posláním rezervace je rovněž umožnit přirozené procesy v lesním prostředí.

Základní údaje

Rozloha 340,30 ha
Nadmořská výška 900 - 1276 m
Území je zvláště chráněno od 22. 2. 1996
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Smrk

Geologie

Oblast mohut­ného vývoje vlastních godulských vrstev, ploché temeno v nejvyšší úrovni beskydského zarovnání. Na prudkých severních a západ­ních svazích probíhá intenzivní fluviální modelace terénu. Sever­ní svahy jsou pokryty balvanitou sutí (místy charakteru kamenné­ho moře) jižní hlinitějším pláš­těm zvětralin. Na severní hra­ně temene vznikl výrazný, 6 m vysoký mrazový srub. Skeletovité kambizemě přecházejí výše v podzoly.

Flóra

Převažují poros­ty třtinových smrcin Calamagrostio villosae-Piceetum. Hlav­ní dřevinou stromového patra je smrk ztepilý (Picea abies) místy s bukem lesním (Fagus sylvatica). Jedle bělokorá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudoplatanus) jsou jen ojedinělé, hoj­nější je jeřáb (Sorbus aucuparia). V okolí pramenišť roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). Do­minantním druhem podrostu je třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), provázejí ji bika lesní (Luzula sylvatica), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), borůvka cerná (Vaccinium myrtillus), podbělice alpská (Homogyne alpina), kaprad rozložená (Dryopteris dilatata), metlicka křivolaká (Avenella flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a pstrocek dvoulistý (Maianthemum bifolium). Najdeme tady některé vzácnější druhy horské květeny, např. oměj tuhý mo­ravský (Aconitum firmum subsp. moravicum), o. pestrý (A. variegatum), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius) a kamzicník rakouský (Doronicum austriacum). Na skal­ních výchozech vzácně roste sleziník zelený (Asplenium viride).

Fauna

Rozsáhlý lesní komplex odlehlého horského ma­sivu poskytuje vhodné životní podmínky živocišným druhům náročným na klid. Doposud zde přežívá tetřev hlušec (Tetrao urogallus), hnízdí jeřábek lesní (Bonasa bonasia), datel černý (Dryocopus martius), žluna še­dá (Picus canus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), puštík obec­ný (Strix aluco), kos horský(Turdus torquatus), pěvuška modrá (Prunella modularis), rehek za­hradní (Phoenicurus phoenicurus). Do horských lesů Smrku zalétají čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax). V posledních letech byl na území rezervace potvrzen vzácný puštík bělavý (Strix uralensis). Pro své strmé svahy a klidnéprostředí je Smrk trva­lým biotopem rysa ostrovida (Lynx lynx) a přitahuje pozor­nost dalších velkých šelem, kte­ré do Západních Beskyd přecházejíze Slovenska. Několikrát byl zjištěn medvěd hnědý (Ursus arctos) a v lesích na jižním úpatí byly pozorovány stopy vlka (Canis lupus). Loven je tu jelen lesní (Cervus elaphus).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt