AOPK ČR >> Soví les
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Soví les

Soví les

Předmět ochrany

Starší lesní porost na rašelině s vyšší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou dřevin. Na území se vyskytují společenstva s mnoha typickými rostlinnými i živočišnými druhy vázanými na tento specifický biotop, z nichž některé jsou zařazeny mezi vzácné a ohrožené.

Základní údaje

Rozloha 20,19 ha
Nadmořská výška 438 m
Území je zvláště chráněno od 24. 3. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Soví les

Geologie

V podloží se vyskytují různě zbarvené a zrnité slepence, pískovce, prachovce a jílovce svrchnokřídového stáří  tvořící spodní oddíl klikovského souvrství (turon - campan). Tyto sedimenty jsou na povrchu překryty kvartérním ložiskem rašelinného humolitu o mocnosti až několika metrů. Rezervace je součástí rozsáhlého rašelinného ložiska táhnoucího se z polesí Cep přes Mokré louky u Třeboně až po jižní okraj rybníka Rožmberk.

Námluvy kulíška nejmenšího se odehrávají již v březnu v jehličnatých a smíšených lesích.Kulíšek nejmenší, foto Ing. Josef Hlásek

Flóra

Vegetaci tvoří stará smrková a borová kultura na místech původního rašelinného boru (Pino rotudnatae - Sphagnetum) s velmi chudým zastoupením druhů v bylinném patře. V části podrostů jsou nápadné koberce bělomechu sivého (Leucobryum glaucum), bylinné patro je závislé na světelných podmínkách. V rozvolněných místech se šíří bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea agg.), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitisidaea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), větší plochy pokrývají místy porosty plavuně pučivé (Lycopodium annotinum), řídce se vyskytuje vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)

Nejedlou lištičku pomerančovou zaměňují nezkušení houbaři za jedlé lišky. Lištička pomerančová, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

Vzhledem k charakteru porostů, tj. přítomnosti přestárlých borovic, je pravděpodobný výskyt řady vzácných druhů bezobratlých, především brouků. V širším okolí, v obdobných porostech, se vyskytuje krasec měďák (Chalcophora mariana), k. osmiskvrnný (Buprestis octoguttata) či krasec Buprestis novemmaculata. Přestože se jedná o malé území, více či méně pravidelně se vyskytuje řada poměrně vzácných ptáků. Hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla), sluka lesní (Scolopax rusticola), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a datel černý (Dryocopus martius). Běžná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Ve stoce tvořící hranici chráněného území byl nalezen rejsec černý (Neomys anomalus).

Larvy krasce lesního se vyvíjejí ve dřevě pařezů nebo kmenů odumřelých borovic. Krasec lesní, foto Ing. Josef Hlásek

Omezení pro návštěvníky

Území je veřejnosti přístupné, částí rezervace prochází turistická stezka.

Víte že

plavuň pučivá má pouze jednotlivé výtrusnicové klasy? U plavuně vidlačky tvoří klasy charakteristické „vidličky“.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt