AOPK ČR >> Nad Hutí
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Nad Hutí

Nad Hutí

Předmět ochrany

Fragment autochtonních bučin pohraničních hvozdů Českého lesa, které jsou významným prvkem regionálního územního systému ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

Základní údaje

Rozloha 14,54 ha
Nadmořská výška 640 - 716 m
Území je zvláště chráněno od 16. 10. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Nad Hutí

Geologie

Geomorfologicky je území součástí Nemanické vrchoviny Čerchovského lesa. Povrch vlastní rezervace je utvářen prudkým, převážně východně orientovaným svahem, který je v horních partiích diverzifikován několika výraznějšími mrazovými sruby s doprovodnými balvanovými akumulacemi. Severní část území je pak zakončena vrcholovým skalnatým hřebenem, jehož východní svah je detailně členěn několika výškovými stupni.

Flóra

Rezervaci tvoří suťový les s převahou buku a příměsí dalších listnatých dřevin. V podrostu je běžná bažanka vytrvalá, kterou na vlhkých místech střídá měsíčnice vytrvalá. Balvanité suti a padlé kmeny vytváří vhodné podmínky pro rozvoj mechorostů, které jsou zastoupeny téměř stovkou druhů. Kromě skalek a balvanů jsou pro ně vhodné zejména rozbrázděné kmeny starých javorů, jasanů a jilmů. Jejich borka je méně kyselá než u buku. Významným druhem, který zde byl v nedávné době objeven, je náš největší lišejník – důlkatec plicní. Dnes je velmi vzácný, protože je vysoce citlivý na znečištěné ovzduší.

Fauna

V přírodní rezervaci žije například výr velký, holub doupňák a lejsek malý, které je vázaný svým výskytem na staré listnaté porosty.

Způsoby péče o území

Suťový les tvořící převážnou část přírodní rezervace je pro svou nepřístupnost ponechán samovolnému vývoji. Veškeré dřevo zůstává v porostech k zetlení. V okrajových částech rezervace, kde rostou převážně smrky, jsou postupně vysazovány listnaté dřeviny a jedle bělokorá. 

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je návštěvníkům volně přístupné.

Víte že

… rezervace dostala jméno podle nedaleké sklářské huti? Na historických mapách ji lze najít pod názvem Jánská Huť (Johaneshütte). Sklárna byla vybudována v roce 1776 a zbořena v roce 1890 a celá osada zanikla po druhé světové válce.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt