AOPK ČR >> Malý Zvon
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Malý Zvon

Malý Zvon

Předmět ochrany

Fragment autochtonních bučin pohraničních hvozdů Českého lesa, které jsou významným prvkem regionálního územního systému ekologické stability a ochrany typických rostlinných a živočišných společenstev vázaných na přirozené horské lesy.

Základní údaje

Rozloha 8,74 ha
Nadmořská výška 730 - 820 m
Území je zvláště chráněno od 16. 10. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malý Zvon

Geologie

Geologicky se Malý zvon zvedá z holoroviny Čerchovského lesa na hlavním evropském rozvodí. Jeho horninové podloží buduje břidličnatá cordieriticko-biotitická rula, jejímž rozpadem vznikají balvanité sutě. V nejvyšších polohách rezervace se vyvinuly kyselé půdy s náznakem podzolizace (podzolová varieta kambizemě), na sutích předvším rankerový kryptopodzol s typickým kambizemním rankerem. V úžlabinách, deluviálních polohách a kolem vodních toků se nachází typický kambický glej.

Flóra

Lokalita je tvořena fragmentem zachovalého bukového porostu pohraničních hvozdů Českého lesa. Stromové patro vzrostlých buků v době vegetace pohlcuje svými rozložitými korunami většinu dopadajícího světla. Bukové listí se velmi špatně rozkládá a vytváří na zemi souvislý pokryv. Tyto vlastnosti buku výrazně omezují klíčení jehličnatých dřevin (s malým obsahem zásobních látek). Nepříznivým světelným podmínkám je přizpůsobeno také bylinné patro. Rostliny vykvétají a plodí v době, kdy koruny stromů nejsou ještě olistěné a zem je dostatečně osluněna. Tento botanický fenomén označujeme jako jarní aspekt. Rezervace leží na strmém svahu, na jehož úpatí se nachází bohatá populace česneku medvědího.

Fauna

Ve starých doupných bucích, kterých je v rezervaci mnoho, hnízdí například silně ohrožený holub doupňák.

Způsoby péče o území

Zachovalý bukový porost s příměsí javoru a jilmu na suťovém svahu je ponechám bez zásahů člověka.

Omezení pro návštěvníky

Území přírodní rezervace je návštěvníkům volně přístupné.

Víte že

… smrky mohou žít na chůdách? V souvislém opadu bukového listí semenáčky smrku nemohou vyklíčit, proto se uchycují na tlejících kmenech. Když vyrostou a kmen se rozpadne, zůstávají stát na „chůdovitých“ kořenech.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt