AOPK ČR >> Koňský pramen
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Koňský pramen

Koňský pramen

Předmět ochrany

Vývěry minerální (přírodní uhličité) vody

Základní údaje

Rozloha 0,00 ha
Nadmořská výška 570 m
Území je zvláště chráněno od 5. 2. 1996
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Koňský pramen

Geologie

Pramenný vývěr se nachází cca 3,5 km JV od Mariánských Lázní, zhruba 300 m nad osadou Chotěnov na levém břehu Chotěnovského potoka, v jihozápadně exponovaném svahu v nadmořské výšce 580 m. Pramen vyvěrá v holocenních náplavech potoka, které zde spolu s eluviálními hlínami zakrývají krystalinické podloží tvořené amfibolity s vložkami pararul. V pramenem ovlivněné a podmáčené části území vznikly typické gleje až zbahnělé glejové půdy, které postupně přecházejí do kyselých kambizemí.

Vlastní pramen tvoří hydrouhličitanová vápenato-hořečnatá, slabě mineralizovaná studená kyselka o teplotě cca 8 °C a pH 5,3, s obsahem 2 197 mg volného CO2 na 1 litr. Vydatnost pramene je 19,8 l/min. Jímání je upraveno vyvedením do objímky z dutého pařezu.

Flóra

Nejbližší okolí pramene tvoří olšový porost. Složení bylinného patra však dodnes ukazuje, že původně byl pramen obklopen kosenými vysokobylinnými loukami a pastvinami. Při botanickém průzkumu byly zjištěny 4 druhy mechorostů a 26 druhů vesměs běžných cévnatých rostlin jako např. pomněnka bahenní (Myosotis palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara), přeslička rolní (Eqiusetum arvense) nebo p. mokřadní (Eqiusetum fluviatile). Nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh.

Fauna

Na území přírodní památky nejsou evidovány žádné zvláště chráněné druhy živočichů, za zmínku stojí snad jen vážka páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii).

Způsoby péče o území

Péče o přírodní památku spočívá především v údržbě funkčního jímání pramene, které je třeba v intervalu cca 10 let obnovovat. Kvůli zamezení listového opadu jsou průběžně vyřezávány okolní vrbiny a nálety olší. Dle potřeby se provádí úklid odpadků případně likvidace bolševníku velkolepého.

Víte že

...pojmenování Koňský pramen (Koňská kyselka – Pferdesauerling) vzniklo na základě pověsti, podle níž v přilehlé bažině utonulo během třicetileté války koňské spřežení?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt