AOPK ČR >> Čiperka
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Čiperka

Čiperka

Předmět ochrany

Vývěr minerální (přírodní uhličité) vody.

Základní údaje

Rozloha 0,06 ha
Nadmořská výška 508 m
Území je zvláště chráněno od 9. 10. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čiperka

Geologie

Pramenný vývěr se nachází na dně údolí v nivě Kosího potoka. Podklad tvoří amfibolity s vložkami krystalických vápenců, překryté aluviálními sedimenty potoka. Pramenný vývěr je zřejmě podmíněn existencí významného geologického zlomu probíhajícího ve směru Kosího potoka.

Minerální pramen Čiperka je řazen mezi hydrogenuhličitanové vápenato-hořečnaté železnaté, slabě mineralizované studené kyselky. Obsah CO2 je 2 2330 mg/l a celková mineralizace je 1536 mg/l. Voda má stabilní teplotu cca 9 °C.

Flóra

Okolní vegetaci tvoří sečené vlhké pcháčové louky. Není zde evidován výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin.

Způsoby péče o území

V rámci péče o území jsou realizována zejména opatření nezbytná k ochraně pramene, k regulaci jeho jímání a usměrňování pohybu návštěvníků. Dle potřeby se provádí čištění odvodňovacího kanálku, výřez náletových dřevin v okolí pramene, likvidace invazních rostlin a sběr odpadků.

Víte že

...v odtokovém kanále, téměř po celé délce až ke vtoku do Kosího potoka, jsou viditelné další vývěry? Nedaleko Čiperky jsou dva z nich zachycené do dřevěného pažení.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt