AOPK ČR >> Pod Zakletým
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Pod Zakletým

Pod Zakletým

Předmět ochrany

Biotop tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), chráněné rostliny podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., zařazené zde do skupiny silně ohrožených druhů. V současné době se jedná o druhou lokalitu ve Východních Čechách.

Základní údaje

Rozloha 0,54 ha
Nadmořská výška 820 - 850 m
Území je zvláště chráněno od 30. 11. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Zakletým

Geologie

Přírodní rezervace je vyhlášena na nevelké lesní loučce. Geologickým podkladem jsou různé typy krystalických břidlic stroňské skupiny. Pedologicky to jsou typické vrchovištní a glejové organozemě. V 60. letech minulého století byly v blízkém okolí provedeny vrty uranového průzkumu.

Flóra

Vegetace lesní loučky je mozaikou smilkových trávníků, rašelinných a vlhkých luk. Pro nižší partie lokality, v prostoru mechových slatinišť, jsou charakteristická četná prameniště sycená vodou s bazickými ionty.
Nejvzácnějším rostlinným druhem, pro který byla rezervace vyhlášena, je masožravá, chráněná a silně ohrožená modrokvětá tučnice obecná. Roste zde v celkem bohaté populaci. Z dalších chráněných druhů rostlin zde můžeme vzácně spatřit žlutokvětou prhu arniku a orchidej prstnatec májový s tmavě nachovými květy a skvrnitými listy. Pohromadě zde můžeme vidět modrokvětou violku bahenní a žlutokvětou violku dvoukvětou. Bílými chomáčky chmýru jsou charakteristické suchopýry úzkolistý a širolistý.
Vzhledem k trvalému zamokření se jedná o lokalitu bohatou na výskyt mechů a játrovek, kterých zde bylo nalezeno několik nižších desítek druhů. Některé z nich jsou uvedené v červeném seznamu mechorostů. Hrubožebrec tuhý je zařazen do kategorie blízký ohrožení. Baňatka Mildeova, měříky oválný a Seligerův i rašeliník lesklý jsou zařazeny mezi druhy neohrožené, ale zasluhující pozornost.

Fauna

Některé části rezervace slouží jako kaliště pro jelení zvěř. V zimě, podle stop na sněhu, zde můžeme kromě jelení zvěře identifikovat také lišku obecnou i prase divoké. Z ptáků, především v blízkém lesnatém okolí, např. sojku obecnou, datla černého nebo ořešníka kropenatého.
Na lokalitě bylo zjištěno několik zajímavých druhů pavouků. Z těch nejzajímavějších můžeme jmenovat např. pavučenku nosatou nebo křižáka smrkového, kteří jsou ohroženými druhy podle červeného seznamu pavouků. Z brouků se tady vyskytují silně ohrožené druhy, jako např. kovařík Ctenicera virens a mandelinka Sclerophaedon carniolicus. Silnou populaci tady má hojný motýlek okáč černohnědý.

Způsoby péče o území

V nedávné minulosti bylo z plochy louky vyřezáno několik větších smrků, které lokalitu zastiňovaly. V posledních letech je prováděno pravidelné dělené kosení. Pokosená hmota je odstraňována na hromady do okrajů lesa. Ty jsou využívány jako útočiště a místa pro rozmnožování malých živočichů.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace se nachází celkem daleko od značených turistických cest.

Víte že

… poznat od sebe suchopýry úzkolistý a širolistý je celkem jednoduché? Suchopýr širolistý má drsnou květní stopku na rozdíl od suchopýru úzkolistého, který ji má hladkou.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt