AOPK ČR >> Rákosina ve Stříteži nad Bečvou
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

Předmět ochrany

Původní mokřadní biotop s rozsáhlým společenstvem rákosin, na území CHKO Beskydy ojedinělým. Útočiště vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 1,80 ha
Nadmořská výška 329 - 331 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rákosina ve Stříteži nad Bečvou

Geologie

Mělká prolákli­na se zvodněnými horními vrst­vami půdy na nepropustném podloží leží na rozhraní slezského a magurského pfiíkrovu. Písčitohlinité sedimenty nivy Rož­novské Bečvy kryjí jílovitohlinité fluvizemě až gleje.

Flóra

Převažují spole­čenstva rákosin svazu Phragmition communis a vysokých ostřic svazu Caricion gracilis. Celkový ráz lokality určují roz­sáhlé porosty rákosu obecného (Phragmites australis), průvodními druhy jsou např. oro­binec širolistý (Typha latifolia), kar binec evropský (Lycopus europaeus), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), žabník vodní (Alisma plantago-aquatica), blatouch bahenní (Caltha palustris), řeřišnice hor­ká (Cardamine amara), ostřice štíhlá (Carex gracilis) a o. nedosáchor (C. pseudocyperus).

Fauna

Jedná se přede­vším o stanoviště vodních a mokřadních druhu, z bezobratlých je to například vážka jasnoskvrná (Leucorrhinia pectoralis) — v CR velmi vzácný eurosibiřský prvek, šídlatka tmavá (Lestes dryas), šídlo rákosní (Aeschna afřnis — euromediteránní druh se speciřckými nároky na pro­středí) — a sídlo červené (Anaciaaeschna isosceles). Po rozšíře­ní vodního prostředí umělými zásahy státní ochrany přírody byli na lokalitu vysazeni rak říč­ní (Astacus astacus) a skeble rybničná (Anodonta cygnea). Vodní prostředí využívají k roz­množování rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obec­ná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíh­lý (Rana dalmatina) a čolek vel­ký (Triturus cristatus). Žije tu užovka obojková (Natrix natrix). Vporostech rákosí a v blíz­kých keřích hnízdí strnad rá­kosní (Emberiza schoeniclus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), r. obecný (A. scirpaceus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), moták pochop (Circus aeruginosus). V rákosině i na vodní hladině lze pozorovat slípku zelenonohou (Gallinula chloropus), potápku malou (Tachybaptus ruficollis), poláka velkého (Aythya ferina), chřástala vod­ního (Rallus aquaticus), chřá­stala kropenatého (Porzana porzana), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). Z drob­ných savců zde žije rejsek malý (Sorex minutus), rejsec vodní (Neomys fodiens), netopýr re­zavý (Nyctalus noctula), myš­ka drobná (Micromys minutus) a hrabošík podzemní (Microtus subterraneus). Hustý vegetační kryt slouží jako za­stávka pro ptactvo v době tahu a je také útočištěm zvěře, zejmé­na menších druhů (např. kach­na divoká, bažant obecný, zajíc polní).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt