AOPK ČR >> Klíny
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Klíny

Klíny

Předmět ochrany

Ochrana přirozených lesních porostů pralesového charakteru v jedlobukovém stupni karpatské oblasti.

Základní údaje

Rozloha 57,39 ha
Nadmořská výška 725 - 1080 m
Území je zvláště chráněno od 17. 6. 1977
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Klíny

Geologie

PR se nachází na v. svahu horské rozsochy Rad- hostského hřbetu Čertův mlýn (1205,7 m n. m.) a Bukovina (995,7 m n. m.) a pravém údol­ním svahu Magurky. Prudké svahy pokryté plástem kamenité suti leží ve střední části vývoje vlastních godulských vrstev. Území je rozbrázdéno z boč­ních stran zářezy potoků ve tva­ru V hlubokých až 8 m, vyplnéných balvanitým materiálem. Na podloží se vyvinuly skeletovité kambizemé, částečné oglejené.

 

Flóra

Porosty jsou řazeny ke kvétnatým bučinám podsvazu Eu-Fagenion. Převlá­dající dřevinou je buk lesní (Fa- gus sylvatica), druhotné tvoří vétsí podíl smrk ztepilý (Picea abies), ojedinéle je přimíšen ja­vor klen (Acer pseudoplatanus). Jedle bélokorá (Abies alba) je již vzácná. Vpodrostu najdeme druhy květnatých bučin — kyčel­nici cibulkon osnou (Dentaria bulbifera), k. devítilistou (D. enneaphyllos), samorostlík klas- natý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), violku lesní (viola reichenbachiana), plicník tmavý (Pul­monaria obscura), šalvéj lepka­vou (Salvia glutinosa), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a další. Vpodhfiebenové části se počet druhů bylinného patra snižuje a objevují se též druhy acidofilních bučin a jed- lin svazu Luzulo-Fagion, napfi. pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), vésenka na­chová (Prenanthes purpurea), stavel kyselý (Oxalis acetosella), bika bélavá (Luzula luzuloi- des). Na skeletovitých půdách podél strží jsou vyvinuta společenstva suťových a roklinových lesů svazu Tilio-Acerion s mé- síčnicí vytrvalou (Lunaria redi­viva), kap radino u laločnatou (Polystichum aculeatum), k. Braunovou (P. braunii), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis) a netýkavkou nedůtkli­vou (Impatiens noli-tangere). Svahovápramenisté jsou stanovištěm napfi. oméje tuhého mo­ravského (Aconitum firmum subsp. moravicum), kýchavice bílé Lobelovy (Veratrum album subsp. lobelianum) nebo devétsilu bílého (Petasites albus).

 

Fauna

V blízkosti pra­menišť nachází vhodné životní podmínky mlok skvrnitý (Sala­mandra salamandra). Byli pozo­rováni např. čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), strakapoud prostřední (Dendrocopos leucotos), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Rezerva­ci často navštěvuje rys ostrovid (Lynx lynx).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt