AOPK ČR >> Utopenec
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Utopenec

Předmět ochrany

Niva Vortovského potoka od hráze rybníka Utopenec k Hamerské přehradě rašelinné louky se vzácnou květenou v meandrujícím korytě potoka.

Základní údaje

Rozloha 15,54 ha
Nadmořská výška 600 - 610 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Utopenec

Geologie

Podložím údolní nivy meandrujícího Vortovského potoka v Kameničské vrchovině jsou svory a svorové ruly, obklopené biotitickými rulami a migmatity svrateckého krystalinika. Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny organozemní pseudogleje a gleje.

Flóra

V údolní nivě jsou vytvořena mokřadní společenstva rašelinných luk svazů Sphagno-Caricion canescentis a Caricion canescenti-nigrae, přecházející ve vlhkomilná vysokobylinná společenstva svazu Calthion palustris a na okrajích v krátkostébelné porosty svazu Violion caninae. Meandrující Vortovský potok je lemován břehovými porosty s převahou olše lepkavé a monocenózami chrastice rákosovité. V území rostou prstnatec májový, zábělník bahenní, tolije bahenní, všivec bahenní, v. lesní, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, jetel kaštanový, škarda měkká čertkusolistá, starček potoční aj.

Fauna

Početné populace tvoří v území obojživelníci, především skokan hnědý a ropucha obecná, dále se vyskytují čolek obecný a ropucha zelená. Louky obývají ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízdí zde mj. bekasina otavní, bramborníček hnědý, linduška luční, konipas horský, cvrčilka říční a za potravou zalétají často ledňáček říční a čáp černý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt