AOPK ČR >> Za mlýnem
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Za mlýnem

Za mlýnem

Předmět ochrany

Mokřadní biotopy s vytvořeným sledem fytocenóz od bažinných luk k fragmentům měkkého luhu s ostřicovými poříčními tůněmi.

Základní údaje

Rozloha 14,89 ha
Nadmořská výška 243 - 244 m
Území je zvláště chráněno od 14. 9. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Za mlýnem

Geologie

Jedná se o ploché, pravidelně zaplavované území, ohraničené meandrujícím tokem Moravy a patou svahu Mlýnského vrchu. Geologický podklad tvoří kvartérní říční sedimenty překryté vrstvou nivních půd. Území je charakteristické trvale vysokou hladinou spodní vody.

Flóra

Pro území je typický výskyt společenstev rákosiny a vysokých ostřic. K významným mokřadním rostlinám patří žebratka bahenní (Hottonia palustris), rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) a r. vzplývavý (P. natans), krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), hvězdoše (Callitriche sp.) apod. Z dalších druhů se vyskytují sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea) a čestec dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium).

Fauna

V přirozených mokřinách se vyskytuje vzácný měkkýš kružník Rossmaesslerův (Gyraulus rossmaessleri). Z obojživelníků zde žijí rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), zelení skokani a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Na přilehlém úseku řeky Moravy žije bobr evropský (Castor fiber) a především v zimním období se zde můžeme setkat např. s volavkou bílou (Ardea alba).

Víte že

součástí přírodní památky je vedle přirozených mokřin i několik tůní vybudovaných v roce 1995?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt