AOPK ČR >> U spálené
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace U spálené

U spálené

Předmět ochrany

Zajištění ochrany a trvalého vývoje přirozeného lesního společenstva svěžích březových doubrav s bezkolencem, které je zde mimořádně typicky vyvinuté a dosahuje zde západního okraje svého geografického rozšíření.

Základní údaje

Rozloha 23,69 ha
Nadmořská výška 245 - 260 m
Území je zvláště chráněno od 15. 6. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U spálené

Geologie

Podloží tvoří písčité jíly a jílovité písky se štěrky. Půdy jsou převážně pseudoglejové.

Flóra

Společenstvo lipové dubohabřiny subasociace Tilio-Carpinetum molinietosum arundinaceae není druhově příliš bohaté (asi 30 druhů vyšších rostlin), avšak vyskytují se zde některé vzácnější druhy, mj. hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum) nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z dalších druhů zde rostou: bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), bradáček vejčitý (Listera ovata), chrastavec křovištní (Knautia drymeia) a další.

Fauna

V dutinách hnízdí lejsek bělokrký a strakapoud prostřední, kteří jsou předmětem ochrany PO (ptačí oblast) Litovelské Pomoraví. Zaslechnout zde můžeme i datla černého. Z dravců zde hnízdí káně lesní, setkat se však můžeme rovněž s jestřábem, krahujcem či včelojedem. Blízko přírodní rezervace už několik let hnízdí čáp černý, který je na rozdíl od svého příbuzného čápa bílého mnohem více háklivější na vyrušování a proto vyhledává k hnízdění co nejméně navštěvované lesní části CHKO Litovelské Pomoraví. V noci patří zdejší les puštíku obecnému, který létá lovit hlodavce na blízkou louku. Kouzelný je les na podzim, zejména když vánek spustí déšť barevných listů. V takových dnech lze přímo z odpočívadla postaveného Lesy ČR u západního cípu rezervace poslouchat dančí říji. Aktivní i přes den jsou v tuto dobu i zdejší ježci, kteří na poslední chvíli shánějí něco k snědku před zimním spánkem.

Způsoby péče o území

Lesnické zásahy slouží k prostorové a druhové diferenciaci dřevinné složky lesního ekosystému. Oplocenky slouží ke snížení okusu dančí zvěří.

Víte že

lesní společenstvo bezkolencových lipových dubohabřin zde dosahuje západního okraje svého rozšíření v ČR? Jedná se o jednu z nejcennějších lesních lokalit v CHKO Litovelské Pomoraví, zejména díky své mimořádné zachovalosti.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt