AOPK ČR >> Kenický
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Kenický

Kenický

Předmět ochrany

Zajištění ochrany a trvalého vývoje lesního společenstva lužního lesa v nivě řeky Moravy s přirozeným záplavovým režimem.

Základní údaje

Rozloha 11,36 ha
Nadmořská výška 220 m
Území je zvláště chráněno od 15. 6. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kenický

Geologie

Na povodňových sedimentech jsou vyvinuty fluvizemě (nivní půdy).

Flóra

Přírodní rezervace Kenický je ukázkou přirozeného bohatě druhově i prostorově rozrůzněného porostu lužního lesa tvořeného dubem letním, jasanem ztepilým, lípou srdčitou, jilmem vazem javorem babykou, střemchou obecnou a dalšími dřevinami. Na jaře území působivě krášlí různobarevně kvetoucí druhy bylinného podrostu jako je sněženka podsněžník, prvosenka vyšší, plicník tmavý, dymnivka dutá nebo hojný česnek medvědí.

Fauna

Z ptáků jsou bohatě zastoupeny lesní druhy z nichž můžeme zmínit alespoň strakapouda prostředního, lejska šedého nebo dlaska tlustozobého. Na březích Moravy můžeme najít známky přítomnosti bobra evropského nebo i vydry říční.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt