AOPK ČR >> Hubský
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Hubský

Hubský

Předmět ochrany

Zrašelinělé louky s mnoha ohroženými druhy rostlin a živočichů. V návaznosti na rybník Hubský se jedná o ucelený ekosystém.

Základní údaje

Rozloha 12,08 ha
Nadmořská výška 570 - 591 m
Území je zvláště chráněno od 7. 10. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hubský

Geologie

Geologické podloží je tvořeno tvrdými horninami (především žulami) Nasavrckého plutonu.

Nadmořská výška se pohybuje od 570 do 591 m nad mořem.

Flóra

Rezervaci tvoří stejnojmenný rybník, který zadržuje vodu z okolních bezejmenných pramenišť a svažitých pozemků na severu, které jsou rovněž součástí rezervace. Na rybník jsou vázány druhy  plovoucí a ponořené vegetace (např. bublinatka jižní, rdest světlý) a cenné pobřežní pásmo vysokých ostřic, přechodových rašelinišť a vlhkých luk. K ohroženým druhům patří: ostřice dvoumužná (Carex diandra), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), zábělník bahenní (Comarum palustre), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus).

Fauna

Živočichové jsou zastoupeni především vodními a mokřadními druhy, jako jsou skokan skřehotavý (Rana ridibunda), čolek horský (Triturus alpestris) a č. velký (T. cristatus), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythya fuligula), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis).

Způsoby péče o území

Na rybníku se provádí extenzivní rybářské hospodaření. Je regulována jak velikost rybí obsádky, tak i její složení. Hlídáno je manipulování s vodní hladinou, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění živočichů a rostlin.  Užívání chemických prostředků při tomto obhospodařování je možné jen ve zcela ojedinělých případech, např. při šíření chorob. Luční porotsty jsou pravidelně sečeny.

Omezení pro návštěvníky

Území je přístupné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Podobně je na souhlas vázáno i povolení sbírat rostlinné a živočišné druhy.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt