AOPK ČR >> Chomoutovské jezero
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Chomoutovské jezero

Chomoutovské jezero

Předmět ochrany

Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Základní údaje

Rozloha 121,28 ha
Nadmořská výška 216 - 220 m
Území je zvláště chráněno od 9. 7. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chomoutovské jezero

Geologie

Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkové sedimenty řeky Moravy, které byly do roku 1977 předmětem těžby. Jádrem území je jezero vzniklé těžbou štěrkopísku.

Flóra

V území se vyskytuje přes 300 druhů cévnatých rostlin. Ze zajímavějších např. masožravá bublinatka jižní,blatěnka vodní, šípatka střelolistá, stolístek klasnatý, ostřice nedošáchor, ostřice Otrubova nebo šáchor hnědý. Problematické jsou nepůvodní, potencionálně expanzivní druhy jako javor jasanolistý a zlatobýl (celík) kanadský.

Fauna

Velká hnízdní kolonie (několik tisíc párů) racka chechtavého na větším ostrově. Zde také každoročně hnízdí několik párů racka černohlavého. Z dalších hnízdících ptáků např. potápka roháč, žluva hajní, moudivláček lužní z protahujících ptáků např. kormorán velký, hvízdák euroasijský, hohol severní, volavka bílá nebo rybák černý. Obojživelníci: skokan skřehotavý, skokan zelený, skokan štíhlý, čolek obecný, ropucha obecná či rosnička zelená. Stabilně se tu vyskytuje populace bobra evropského.

Způsoby péče o území

Na části přírodní památky byly vybudovány nové mokřady s tůněmi. Pro návštěvníky zde byla zřízena ptačí pozorovatelna.

Omezení pro návštěvníky

Kvůli vyrušování zde hnízdících ptáků je na Chomoutovském jezeře zakázáno koupání a další vodní sporty (využívajících různých plavidel). Vyjma těch, kteří získali odůvodněnou výjimku z tohoto zákazu. Koupání není zakázáno na blízkém jezeře Poděbrady. Území trpí rovněž velkým množstvím nelegálních skládek, které jsou zde zakázány.

Víte že

o území se stará jeden z nejdéle působících dobrovolných strážců ochrany přírody CHKO Litovelské Pomoraví? Na jezeře je skoro každý den a nic mu neunikne.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt