AOPK ČR >> Milhostovské mofety
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Milhostovské mofety

Milhostovské mofety

Předmět ochrany

Geologický fenomén skupina sirouhličitých výronů (mofet).

Základní údaje

Rozloha 0,24 ha
Nadmořská výška 602 m
Území je zvláště chráněno od 12. 10. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Milhostovské mofety

Geologie

Jedná se o unikátní mofetové pole s převážně suchými krátery s přírodními výrony oxidu uhličitého a sirovodíku. Geologický podklad tvoří amfibolity, jejichž pukliny jsou výstupními cestami uvolňovaných plynů. Některé pukliny vznikly oživením starších zlomů tvořících osu údolí, jiné jsou dílem novodobější vulkanické aktivity na Podhorního vrchu. V podmáčené části kolem mofet na území vlastní přírodní památky se vytvořily zbahnělé, místy i rašelinné variety glejů, na které navazují typické kambizemě v celém ochranném pásmu.

Flóra

Okolí mofet je lesnaté a tvoří ho jasanovo-olšový luh. Aktuálně zde rostou středněvěké lesní porosty s převahou olše lepkavé, s příměsí břízy bělokoré a topolu osiky, a vtroušenou vrbou. V některých částech porostu však převažuje smrk. Současná podoba lesa se výrazně liší od přirozeného druhového složení, neboť chybí značný podíl jasanu. Bylinné patro je však vyvinuto v typické podobě a může být hodnoceno jako velmi reprezentativní. Zvláště v jarním aspektu zde dominuje prvosenka vyšší, sasanka hajní, blatouch bahenní, kuklík potoční, kopytník evropský, krabilice chlupatá.

Fauna

Živočišná složka je zastoupena běžnými lesními a mokřadními druhy. Z významnějších můžeme jmenovat slepýše křehkého, který sem proniká z okolních lesních porostů a čápa černého, který sem zalétá lovit v rámci svého hnízdního areálu na Podhorním vrchu.

Způsoby péče o území

Udržení činnosti mofet je podmíněno stabilním vodním režimem v přilehlém lesním porostu a v ochranném pásmu rezervace. Díky již provedeným odvodněním je však třeba některé mofety pravidelně čistit a odstraňovat z jejich okolí zmlazující či náletové dřeviny.

Víte že

...v několika kráterech jsou patrné nažloutlé vysrážené soli sirných sloučenin? V asi půl metru hlubokých mofetách často nalézají smrt drobní živočichové.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt