AOPK ČR >> Podlesí
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Podlesí

Podlesí

Předmět ochrany

Rašelinné louky s ohroženými fytocenózami a přilehlé rybníky s výskytem obojživelníků a dalších chráněných a ohrožených druhů živočichů, zachovalých pobřežních a vodních společenstev makrofyt.

Základní údaje

Rozloha 9,66 ha
Nadmořská výška 474 - 486 m
Území je zvláště chráněno od 14. 5. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Podlesí

Geologie

Horninové podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy až s několik decimetrů silnou zrašelinělou vrstvou.

Flóra

Na slatiništi ve východní části území se vyskytují typické druhy jako prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký, vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a tolije bahenní (Parnassia palustris). Spolu s navazujícími společenstvy podmáčených luk tvoří louky na Podlesí ukázkový příklad kdysi hojných mokřadních luk regionu. V odvodňovacích stružkách luk byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého rozchodníku huňatého (Sedum villosum).
V litorálním pásmu Velkého a zejména Malého Býkovického rybníka jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva rostlin rdestem vláskovitým, lakušníkem vodním a lakušníkem vláskolistým. Pobřeží Velkého Býkovického rybníka je lemováno monotónními porosty orobince širokolistého, místy nalezneme kosatec žlutý skřípinec jezerní. Malý Býkovický rybník má naopak bohatě členěné pobřežní porosty se zevarem jednoduchým a přesličkou poříční. Pozoruhodná je vegetace dna Velkého Býkovického rybníka při letnění (vypuštění v létě) – dno porůstá ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), šáchor hnědý a puchýřka útlá (Coleanthus subtilis). Rybníky lemují vzrostlé vrby bílé (Salix alba), dotvářející krajinný obraz.

Fauna

Rybníky a louky v okolí jsou domovem řady druhů hmyzu, bylo zde nalezeno např. větší množství vzácných druhů brouků – nosatců, drabčíků a tesaříků. Žije zde na 30 druhů vážek – vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum) a šídlatka hnědá (Sympecma fusca). Obojživelníky zastupuje populace skokana ostronosého (Rana arvalis), všechny tři druhy "zelených" skokanů, vyskytuje se i vzácná blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
Vodní ptáky lákají orobincové porosty a potravní zázemí, objevuje se zde kopřivka obecná (Anas crecca), pravidelně zde hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus). Na tahu zde můžeme vzácně zastihnout sluku lesní (Scolopax rusticola) a pisíka obecného (Actitis hypoleucos).

Způsoby péče o území

Mokřadní louky jsou pravidelně koseny ručně nebo lehkou mechanizací. Pro podporu obojživelníků byly na loukách vybudovány mělké tůně. Na Velkém Býkovickém rybníce je chována smíšená rybí obsádka v regulovaném režimu. Malý Býkovický rybník je bez rybí obsádky.

V Přírodní rezervaci Podlesí hospodaří ČSOP Vlašim v rámci programu "Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka".

Omezení pro návštěvníky

Pohyb je omezen na cesty a stezky z důvodu ochrany luční a mokřadní vegetace.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blaník

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt