AOPK ČR >> Malý Blaník
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Malý Blaník

Malý Blaník

Předmět ochrany

Přirozené bučiny s charakteristickými druhy rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 17,71 ha
Nadmořská výška 500 - 580 m
Území je zvláště chráněno od 9. 11. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malý Blaník

Geologie

Podkladem jsou muskovitickobiotitické ortoruly. Povrch je balvanitý, s "rostlými" výchozy, vytváří rankerové půdy, jen místy se objevuje menší vrstva půdy. Vrcholové skaly mají často zřetelnou deskovitou odlučnost.

Flóra

V rezervaci se setkáme s typickými druhově chudými acidofilními bučinami, představujícími primární vegetaci na minerálně chudých horninách. Na vlhčích místech (v dolních částech suťových polí, na úpatí skal apod.) se setkáme i s diagnostickými druhy květnatých bučin. Na severozápadních a západních svazích jsou zajímavé suťové partie s lípou, jilmem, habrem a klenem.

Ze zajímavých druhů lze na Malém Blaníku spatřit samorostlík klasnatý (Actaea spicata), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea) nebo pšeníčko rozkladité (Millium effusum).

Fauna

Byl zde zaznamenán výskyt plže zemouna skalního (Aegopis verticillus), vzácného dřepčíka Phyllotreta austriaca a nosatců Rhinomias forticornis a Ceutorhynchus picitarsis. Fauna obratlovců je obdobná jako na Velkém Blaníku, z ptáků zde také hnízdí např.holub hřivnáč (Columba palumbus), holub doupňák (Columba oenas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), výr velký (Bubo bubo), kalous ušatý (Asio otus), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek malý (Ficedula parva), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) a krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

Způsoby péče o území

Bukové porosty jsou nyní 160 a více let staré. Na rankerových půdách je velice obtížná přirozená obnova. Nepočetné ostrůvky zmlazení buku byly uchovány díky oplocení proti zvěři. Prstenec současných smrkových monokultur na úpatí Blaníku vznikl ve 20. letech minulého století po kalamitě. Postupně je rozpracováván k přirozené obnově s cílovým stavem skladby dřevin blízkým přirozenému druhovému složení.

Malý Blaník je turisticky atraktivní, prochází tudy značená turistická trasa. V jádru přírodní rezervace se nachází mohutná zřícenina poutního barokního kostela sv. Máří Magdaleny z 18. století, z jejíhož středu vyrůstá památný smrk ztepilý zvaný Velký mnich.

Omezení pro návštěvníky

Pohybujte se, prosím, jen po značených stezkách, domov tu má řada vzácných živočichů. Vjezd na kole a jiných dopravních prostředcích není dovolen.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blaník

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt