AOPK ČR >> U přejezdu
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka U přejezdu

U přejezdu

Předmět ochrany

Populace přirozeně se vyskytujících druhů rostlin z čeledi vstavačovitých a jejich prostředí (biotop), tvořený přírodě blízkým společenstvem smíšeného listnatého lesa 2. lesního vegetačního stupně

Základní údaje

Rozloha 10,07 ha
Nadmořská výška 245 - 253 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U přejezdu

Flóra

Zcela převládá černýšová dubohabřina Melampyro nemorosi-Carpinetum. V podrostu se vyskytují četné vstavačovité rostliny: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a k. širolistý (E. helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis). Mimo ně tu roste srha hajní (Dactylis polygama) a hruštička menší (Pyrola minor).

Způsoby péče o území

Maloplošné podrostní lesnické zásahy podle plánu péče mají za cíl udržovat rozvolněný zápoj lesa, redukovat vtroušený nepůvodní modřín a podpořit přirozenou obnovu lesa.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt