AOPK ČR >> Zlámanec
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Zlámanec

Předmět ochrany

Ochrana rašelinné louky pod a kolem rybníka s výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Základní údaje

Rozloha 11,48 ha
Nadmořská výška 620 - 625 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zlámanec

Geologie

Plochá údolní niva horní části Vortovského potoka s rybníkem Zlámanec v Kameničské vrchovině vznikla na podloží biotitických rul a migmatitů svrateckého krystalinika. Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny organozemní pseudogleje a gleje, na rybníce zbahnělé.

Flóra

Společenstva rašelinných luk svazů Caricion canescenti-nigrae, přechází kolem rybníka v pobřežní společenstva svazu Magno-Caricion elatae. Značně rozšířeny jsou asociace Glycerietum maximae, monocenózy přesličky poříční a rovněž chrastice rákosovité. Méně zastoupena jsou vlhkomilná společenstva svazu Calthion palustris a v okrajích území krátkostébelné porosty svazu Violion caninae. Roste zde vachta trojlistá, rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), bublinatka menší (Utricularia minor), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. Hartmanova (C.hartmanii), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) aj.

Fauna

Mokřady u rybníka obývají vážky, např.šidélko páskované a řada dalších bezobratlých. Na přilehlých vlhkých loukách byl prokázán výskyt vzácné píďalky Lampropteryx otregiata. Území hostí početné populace skokana hnědého, s. ostronosého, ropuchy obecné, čolka horského, ještěrky živorodé a žijí v něm i zmije obecná a užovka obojková. Hnízdí zde mj. potápka malá, bekasina otavní, bramborníček hnědý, cvrčilka zelená a za potravou často zalétá čáp černý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt