AOPK ČR >> Vršovská olšina
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Vršovská olšina

Vršovská olšina

Předmět ochrany

Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem bledule jarní

Základní údaje

Rozloha 19,69 ha
Nadmořská výška 558 - 588 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vršovská olšina

Geologie

Nadmořská výška so pohybuje od 558 do 588 m n. m.

Regionálně území spadá do soustavy Českého masivu - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku, do středočeské oblasti.

Přibližně jedna polovina území v severovýchodní části je tvořena matamorfovaným gabrem. Jedná se o horninu vzniklou v období kadomského vrásnění, začátku prvohor.  V  podmáčených plochách v jihozápadní části rezervace je geologické podloží překryto horninami mnohem mladšími. Jedná se o nezpevněné sedimenty čtvrtohorního stáří. Podél pramenišť se nachází převážně písek, v menší míře pak štěrk a hlína.  Dále od pramenišť se nachází písčitohlinitý až hlinitopísčitý sediment.

 V jižní a jihozápadní části lokality se v rámci půdních typů vyvinuly gleje modální a pseudogleje modální. Ve střední části je půdním typem glej kambický a v severní a severovýchodní (nejsušší) části kambizem mesobazická.

Flóra

Vegetaci zde tvoří olšiny, fragmenty jedlobučin a kulturní smrkové porosty. Hlavním předmětem ochrany jsou společenstva prameništních olšin a mozaika údolních jasanovo-olšových luhů a mokřadních olšin.

Územemí je jedinečné výskytem tisíců jedinců bledule jarní (Leucojum vernum). Jde o nejpohatší populaci bledulí v Železných horách. Následně  jarní aspekt doplňuje stovky kvetoucích česneků medvědích (Allium ursinum). Z dalších zajímavých druhů zde roste lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka vyšší (Primula statior), čarovník alpský (Circaea alpina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a jiné.

Mechové patro je tvořeno běžnými lesními druhy, jako je ploník ztenčený (Polytrichum formosum), druhy vlhkomilnějšími, jako je pobřežnice obecná (Pellia epiphylla), zpečenka tamaryšková (Thuidium tamariscinum), trněnka Zetterstedtova (Eurhynchium angustirete), i mechy pramenišť, jako je bařitka trsnatá (Calliergon stramineum) a bařička srdčitá (Calliergon cordifolium).

Fauna

Z chráněných druhů živočichů zde můžeme uvidět pouze ropuchu obecnou (Bufo bufo).  Kromě ní žijí v rezervaci i další běžnější druhy, jako je veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes), ale i prase divoké (Sus scrofa), srnec obecný (Capreolus capreolus) nebo nepůvodní muflon (Ovis gmelini musimon). Z ptačích druhů tu bylo pozorováno například káně lesní (Buteo buteo), krkavec velký (Corvus corax), strakapoud velký (Dendrocopos major), sojka obecná (Garrulus glandarius), z pěvců například sýkora parukářka (Lophophanes cristatus), čížek lesní (Carduelis spinus), brhlík lesní (Sitta europaea), strnad obecný (Emberiza citrinella) nebo pěvuška modrá (Prunella modularis).

Způsoby péče o území

Dlouhodobým cílem je zachování mokřadních, lužních a prameništích olšin, resp. biotopu bledule jarní (Leucojum vernum), zachování fragmentů jedlových bučin a přeměna kulturních smrkových porostů na lesy přírodě blízké.

Provádí se zde výsadby dřevin cílové druhové skladby (dle stanoviště buk, dub, olše, jasan a jiné) a jejich ochrana proti zvěři. Na lučních stanovištích se pravidelně kosí a uklízí posečená hmota a provádí se výřezy náletových dřevin.

Omezení pro návštěvníky

Územím nevede žádná turisticky značená cesta. Nejbližší turistická trasa je vedena po lesní cestě na východní hranici rezervace.  Nejbližší cyklotrasa vede přes obec Krásné, je vzdálená cca 800 metrů od hranice rezervace. Jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody lze na území přírodní rezervace vstupovat mimo turisticky značené cesty a vjíždět motorovými vozidly (vyjma osob a vozidel uvedených v Nařízení Správy CHKO č. 2/2009 ze dne 11. 5. 2009), pořádat sportovní a hromadné turistické akce, jezdit na koních, kolech a lyžích.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt