AOPK ČR >> U Tučkovy hájenky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka U Tučkovy hájenky

U Tučkovy hájenky

Předmět ochrany

Přírodní biotopy přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 3,21 ha
Nadmořská výška 690 - 711 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U Tučkovy hájenky

Geologie

Podložím mírně svažitého zhlaví široce rozevřeného údolí pramenné oblasti Krounky na okraji Kameničské vrchoviny jsou migmatity a dvojslídné ruly svrateckého krystalinika. Na prameništích a podmáčených sníženinách jsou vytvořeny organozemní gleje přecházející k okrajům v pseudogleje a kyselé kambizemě.

Flóra

Vlhké rašelinné louky se společenstvy ostřic svazů Sphagno-Caricion canescentis a Caricion canesceti-nigrae přecházejí ve vlhkomilné luční porosty svazu Cathion palustris a na relativně sušších okrajích v krátkostébelné porosty svazu Violion caninae. Okrajově je v území začleněna i část kulturních trvalých travních porostů. Rostou zde prstnatec májový, vachta trojlistá, zábělník bahenní, tolije bahenní, hadí mord nízký, pampeliška Nordstedtova, všivec lesní, kozlík dvoudomý, starček potoční aj. V poslední době již nebyl ověřen dřívější výskyt rosnatky okrouhlolisté a suchopýrku alpského.

Fauna

Mokřadní louky hostí modráska bahenního a další druhy motýlů. Hojní jsou skokan hnědý, ropucha obecná, ještěrka živorodá a žije zde i zmije obecná. Na loukách hnízdí mj. bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný. Zaletuje poštolka obecná a na tahu moták pilich.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt