AOPK ČR >> Ratajské rybníky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Ratajské rybníky

Ratajské rybníky

Předmět ochrany

Soustava rybníků se zachovalými rašelinnými loukami s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 11,31 ha
Nadmořská výška 585 - 595 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ratajské rybníky

Geologie

Podloží široce rozevřeného údolí se třemi rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky v geomorfologickém okrsku Kameničské vrchoviny tvoří fylitické břidlice a svorové fylity okraje hlinecké zóny. Půdotvorným substrátem jsou písčitohlinité až hlinité sedimenty, na nichž jsou vytvořeny pseudogleje, místy zrašelinělé a v zátopách rybníků zbahnělé gleje.

Flóra

.V území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky přecházející v mokřadní ostřicová společenstva a litorály rybníků. Kolem rybníků a vodoteče jsou rozšířeny břehové porosty a na loukách místy dřevinné nálety tvořené vesměs olší lepkavou, břízou bělokorou a vrbou ušatou. Roste zde bohatá populace kruštíku bahenního, dále hořec hořepník, vachta trojlistá, prstnatec májový, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, tojlije bahenní, všivec bahenní, v. lesní, hadí mord nízký, vrba rozmarýnolistá, škarda měkká čertkusolistá, ostřice plstnatoplodá, o. Hartmanova, o. Davallova, o. příbuzná, o. dvoumužná, o. blešní aj.

Fauna

Ke stanovištně nejvýznamnějším druhům bezobratlých obývajících mokřadní louky patří modrásek očkovaný, m. bahenní, početné druhy píďalek a nočních můr. Celkem zde bylo zjištěno přes 390 druhů motýlů. Území hostí bohaté populace obojživelníků. Rozmnožují se zde čolek horský, č. obecný, skokan hnědý, s. zelený, ropucha obecná a rosnička zelená. Na loukách hnízdí bekasina otavní, bramborníček hnědý, linduška luční, cvrčilka říční, na rybnících kachna divoká, polák chocholačka, lyska černá a další druhy ptáků.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt