AOPK ČR >> Louky v Jeníkově
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Louky v Jeníkově

Předmět ochrany

Přírodní biotopy přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a vlhkých tužebníkových lad, střídavě vlhkých bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 13,74 ha
Nadmořská výška 627 - 642 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louky v Jeníkově

Geologie

Podložím sníženiny pravostranného přítoku Chrudimky v Kameničské vrchovině jsou písčité sedimenty s jílovitými vložkami křídového cenomanu, překrývající starší metamorfované rulové horniny svrateckého krystalinika. Půdy tvoří zamokřené organozemní gleje přecházející k okrajům území v pseudogleje až v kyselé kambizemě.

Flóra

Na území jsou zastoupena mokřadní ostřicová společenstva rašelinných luk s rákosinami na místě dřívějších zazemněných rybníků, přecházející ve vlhkomilné vysokobylinné porosty a rozptýlené dřevinné nálety olše lepkavé, břízy bělokoré a vrby ušaté. Okrajově zasahují i polokulturní trvalé travní porosty. Rostou zde mj. prstnatec májový, vachta trojlistá, ostřice Davallova, o. dvoudomá, o. dvoumužná, rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, tolije bahenní, hadí mord nízký, bika sudetská a jetel kaštanový.

Fauna

Území hostí početné populace skokana hnědého, s. zeleného a ropuchy obecné. Louky obývají ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízdí zde mj. bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, hýl rudý, ťuhýk obecný a pravděpodobně i chřástal polní. V širším okolí se vyskytuje zbytková populace tetřívka obecného. Rákosiny skýtají rovněž úkryt lovné zvěři.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt